>>  Naujienos
     >>  Renginiai, išvykos
     >>  Ugdymas
     >>  Paslaugos
     >>  Veikla
     >>  Teisinė informacija
     >>  Struktūra ir kontaktai
     >>  Bendradarbiavimas
     >>  Archyvas
     >>  Galerija
     >>  Klausimai

Get Adobe Flash player

Konkursai  >>

 

 

 

                      Skelbiamas konkursas Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus pareigoms eiti.

                      Konkurso paskelbimo data 2018 m. vasario 6 d.

                      Atranka vyks 2018  m.  balandžio 5 d.

                      Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –6,1-7,54  bazinio dydžio.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 

1.  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;

3. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

4. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu                Nr. V-1194 patvirtintų Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų                       (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu                Nr. 1688, reikalavimus;

7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius įstaigų valdymą ir darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandaros ir švietimo veiklos pradus.

 

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 

     1. prašymą dalyvauti konkurse;

     2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančiu dokumentų  kopijas;

     3. gyvenimo aprašymą, parengtą  Europass CV formatu lietuvių kalba;

     4. vadovavimo Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos  švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostato apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas).Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

     5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, (toliau- kompetencijų vertinimo ataskaita) kopiją;

     6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

     7. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

     8. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas;

  9. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;

  10. privačių interesų deklaraciją.

                                                                                                                  

      Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos  Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 213 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu aleksandra.lukosaitiene @mazeikiai.lt  iki 2018 m. kovo 22 dienos įskaitytinai.

Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.             

    Pretendentas, pateikęs  prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijų vertinimui registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) per 10 darbo  dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

 

Telefonas pasiteirauti – (8 443)  98 213

 Informacija skelbiama 2018-02-06 

 

 

 

 

 

 

 

Skelbiamas konkursas Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus pareigoms eiti.

                   

Informacija skelbiama 2017-04-03 

 

  Konkursas baigtas 2017-10-12

 


 

 

 

 

 

 

Skelbiamas konkursas auklėtojo pareigoms užimti.


Informacija skelbiama 2017 08 17

 

  Konkursas baigtas 2017-05-25

 

 

 

 

Skelbiamas konkursas 2 auklėtojų pareigoms užimti

 

Informacija skelbiama 2016-10-11  
 Konkursas baigtas 2016-10-26
 

 

 

Skelbiamas konkursas psichologo pareigoms užimti

 

Informacija skelbiama 2015-11-11  
 Konkursas baigtas 2016-01-06
 
 
 
   

Skelbiamas konkursas spec.pedagogo-logopedo pareigoms užimti

Informacija skelbiama 2016-08-01  
 Konkursas baigtas 2016-08-25 Skelbiamas konkursas  logopedo pareigoms užimti

Informacija skelbiama 2016-08-02 
 Konkursas baigtas 2016-08-25

 

Skelbiamas konkursas auklėtojo pareigoms užimti. 
Informacija skelbiama 2016-08-01  
 Konkursas baigtas 2016-08-25

 

Skelbiamas konkursas psichologo pareigoms užimti

Informacija skelbiama 2015-11-11  
 Konkursas baigtas 2016-01-06
 
 
Skelbiamas konkursas auklėtojo pareigoms užimti.
Informacija skelbiama 2015-11-12  
Konkursas baigtas 2016-01-05

 

 

 

Konkursas skelbiamas auklėtojo pareigoms užimti. 
Informacija skelbiama 2015-07-01

Konkursas baigtas  2015-07-31

 

 

 
Konkursas skelbiamas auklėtojo pareigoms užimti. 
Informacija skelbiama 2014-03-17
Konkursas baigtas  2014-03-31


 

sprendimas: meikita.lt