>>  Naujienos
     >>  Renginiai, išvykos
     >>  Ugdymas
     >>  Paslaugos
     >>  Veikla
     >>  Teisinė informacija
     >>  Struktūra ir kontaktai
     >>  Bendradarbiavimas
     >>  Archyvas
     >>  Darželio daina
     >>  Galerija
     >>  Klausimai

Get Adobe Flash player

Veiklos apžvalga  >>

 

0-1-img_0014-ss.jpg

         MISIJA - kurti saugias ugdymo(si) sąlygas, garantuoti ugdymo proceso   kokybę, savo veiklą siejanti su bendromis tautos tradicijomis bei dorinėmis nuostatomis.

         VIZIJA - šiuolaikiška, atvira kaitai ir naujovėms, patraukli visiems bendruomenės nariams ugdymo įstaiga, ugdanti  pilnavertę asmenybę.

        Lopšelis-darželis ,,Eglutė" - bendro tipo ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Veiklos pradžia - 1973 m. vasario mėn.

       Įstaigoje ugdomi vaikai nuo gimimo iki mokyklos. Vaikų grupės komplektuojamos atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnius. Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į bendro ugdymo vaikų grupes.

       Ugdymo įstaiga prioritetą teikia ir yra sukaupusi didelę etnokultūros, gamtosaugos patirtį. Didelis dėmesys skiriamas vaikų fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimui, meninei vaikų saviraiškai. Įstaigoje dirbanti kvalifikuota pedagogų komanda profesionaliai tenkina vaiko poreikį bendrauti, skatina jo savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, puoselėja jo individualybę. Suburtos ir aktyviai plėtoja veiklą vaikų sveikatos saugojimo, įvaizdžio kūrimo, etnokultūrinė, gamtosauginė  komandos. Įstaigoje dirba muzikos pedagogė, teikiama kvalifikuota logopedo pagalba.

      Įstaiga savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos švietimo  ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ministerijos norminiais aktais, Mažeikių miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, bei lopšelio-darželio "Eglutė" nuostatais.

        Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis:

 • Individualia ikimokyklinio ugdymo programa (nauja redakcija 2011 m.);
 •  „Ankstyvojo amžiaus vadovu“, rekomenduota Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos;
 • Vaikų darželių programa „Vėrinėlis“, rekomenduota Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos Ikimokyklinio ugdymo ekspertų komisijos;
 • „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147;
 • Tarptautine programa „Zipio draugai“, skirta 5-7 metų amžiaus vaikams;
 • Ugdymo procese taikomi gamtosaugos ir etnokultūros ugdymo metodų elementai;
 • Ugdymo procese taikomi "Reggio Emilia" ugdymo metodo elementai.

    Vykdomi projektai:

 • Nuo 2011m. dalyvaujame Gamtosauginių mokyklų programoje;
 • Nuo 2011m. įsijungėme į tarptautinę akciją "Litter less" (Mažiau šiukšlių);
 • Nuo 2009 m. dalyvaujame aplinkos tvarkymo akcijoje „Darom“;
 • Nuo 2005 m. spalio 3 d. dalyvaujame ES remiamoje programoje „Pienas vaikams“;
 • Nuo 2005 m. dalyvaujame Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programoje;
 • Nuo 2011 m. dalyvaujame „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose" programoje.

 

    2013-2014 mokslo metais dalyvavome Švietimo aprūpinimo centro vykdomo projekto ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra" II etape. Projekto tikslas - didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą ir įvairovę, užtikrinti lanksčias ir kokybiškas paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą.

  

    Papildomas ugdymas

  Individualiems vaikų gebėjimams lavinti veikia muzikavimo studija

 

    Sveikatos stiprinimui, judėjimo poreikio tenkinimui yra organizuojami kūno kultūros užsiėmimai.

  Vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus, pagalbą ir konsultacijas teikia logopedas.

 

sprendimas: meikita.lt