>>  Naujienos
     >>  Renginiai, išvykos
     >>  Ugdymas
     >>  Paslaugos
     >>  Veikla
     >>  Teisinė informacija
     >>  Struktūra ir kontaktai
     >>  Bendradarbiavimas
     >>  Archyvas
     >>  Darželio daina
     >>  Galerija
     >>  Klausimai

Get Adobe Flash player

Gamtosauginis ugdymas  >>

2018-2019 mokslo metai

 

Gamtosauginis ugdymas 

„Sveikatos takeliais”

 

Lapkričio 21 dieną priešmokyklinio ugdymo grupių „Voveriukai” ir „Smalsučiai” ugdytiniai dalyvavo viktorinoje „Sveikatos takeliais”.  Džiugu, jog ugdytiniai žino, jog sveikas gyvenimo būdas – tai sveika mityba, judėjimas, grynas oras, dienos režimas, asmens higiena, švari ir saugi aplinka, teigiami tarpusavio santykiai ir mylinti šeima.  Viktoriną pradėjo smagiai nusiteikęs Nežiniukas (auklėtoja Kristina  Gailiūnienė), kuris  pakvietė į ryto mankštą. O Nežiniukas (Dora Deimantaitė) stebėjo vaikus ir mokėsi visų sveikos gyvensenos subtilybių. Mažieji „sveikuoliukai” atliko įvairias užduotis: prisistatė savo komandas, dalyvavo sportinėse estafetėse, atliko praktines ir teorines užduotis sveikos gyvensenos klausimais.

Įvairi veikla padeda vaikams formuotis pirmiesiems sveikos gyvensenos įgūdžiams ir įpročiams. Mūsų visų tikslas ir pareiga, kad vaikas būtų sveikas, stiprus, doras, gebantis išreikšti  save įvairiais būdais – kalba, judesiu, meninėmis priemonėmis ir būtų laimingas.

 

IMG_5996.jpg
IMG_6013.jpg
IMG_6059.jpg

 

 

 

PASAULINĖ  GAMTOSAUGOS  VEIKSMO  SAVAITĖ

 

Kviečiame visus darželio ugdytinius ir tėvelius dalyvauti pasaulinės gamtosaugos veiksmo savaitės renginiuose lapkričio 19 – 23 dienomis.

Numatomos veiklos:

 • Piešinių konkursas : “Žaidžiu, judu – sveikai gyvenu“.

 • Priešmokyklinių grupių vaikų viktorina: „Sveikatos takeliais“.(lapkričio 20 d.)

 • Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė Vilma Stonkuvienė grupėse pristatys lankstinuką „Sveika mityba – sveikas vaikas“.

 • Salėje vaikams bus rodomi mokomieji filmukai (lapkričio 22 d.)Bakteriukas ir ėduoniukas“,

https://www.youtube.com/watch?v=nVyiOow9_ZE&t=0s&index=7&list=PLTQK3iLEYcwjTPDxKDe58FaEaRZoFFfXF

      „ Dantukai 4“,

https://www.youtube.com/watch?v=h6D4bvtHND0

      „Mityba ir matavimo vienetai“.

https://www.youtube.com/watch?v=WHxbqqUTa7s  

 

 

 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,EGLUTĖ“

GAMTOSAUGINĖS MOKYKLOS VEIKSMŲ PLANAS

2018-2019 M. M.

 

Tema: Mokyklos aplinka

Tikslas: sukurti saugią, estetišką aplinką, skatinančią vaikų kūrybiškumą, žingeidumą.

Uždaviniai:

 1. Prisidėti prie švarios, gražios aplinkos kūrimo, ugdyti pagarbą žmonėms, tvarkantiems mūsų aplinką;

 2. Formuoti bendruomenės ekologinę kultūrą , globoti, saugoti gamtą.

 3. Vykdyti švietėjišką veiklą.

   

   

Veiksmai

Atsakingi

Įgyvendinimo terminai

Kaip tai galime įvertinti?

Kaip sužinosi-me, ar mūsų veikla buvo sėkminga?

Kiek tai kainuos?

Ar tai buvo sėkminga? Idėjos ateičiai.

Aplinkosauginis auditas.

 

M. Jasinskienė

O. Ramonaitė

2018 m. rugsėjis

Parengta atsakymų diagrama

Susumavus rezultatus

Nieko

Taip. Sulaukėme daugiau nei 85% bendruomenės atsakymų.

Informacinio stendo išleidimas

O.Ramonaitė

S. Kneitienė

2018 m. rugsėjis Informacija nuolat atnaujinama

Informacija stende

Iš vaikų, pedagogų atsiliepimų

Popierius, dažai

Taip. Bendruomenė informaciją žino.

Aplinkos apsaugos projek-tas „Mes rūšiuojam“.

Gamtosauginis komitetas

 

Per mokslo metus

Įstaigos koridoriuje pastatytos specialios dėžės, kuriose kaupiami elementai, mobilieji telefonai

Dalyviai pareikš savo nuomonę

Nieko

Taip. Sukaupti elementai buvo perduoti surinkimo punktui.

 

Akcija „Švari aplinka –  gera sveikata“.

V. Dilbitienė

2018 m. spalio mėn.

Pagal atsiliepimus

Iš pokalbių su vaikais, pedagogais

Nieko

Vaikai bus skatinami saugoti, globoti gamtą.

Renginys skirtas Pasau-linei Gamtosauginių mokyklų veiklos dienai.

Gamtosauginis komitetas

 

2018 m. lapkričio mėn.

Pagal dalyvių aktyvumą

Kai atliksime apklausą

Nieko

Sėkminga. Norėtusi aktyvesnio tėvų dalyvavimo.

Piešinių konkursas „Mums darželyje smagu“.

A. Tiškuvienė

2018 m. lapkričio mėn.

Pagal dalyvių skaičių

Po apklausos

Popierius, kt. priemonės

Taip.Visos grupės aktyviai įsijungė į konkursą.

Edukacinė valandėlė „Rū-šiuosi – gyvensi gražiau ir sveikiau“.

UAB ,,Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ Specialistė Eglė Sakalauskaitė

2018 m. lapkričio mėn.

Pagal dalyvių skaičių

Iš pokalbių su vaikais,tėvais,pedagogais

Nieko

Vaikai sužinos apie atliekų rūšiavimą, gaus medžiagos apie rūšiavimą.

Akcija „Papuošk nuliūdusį medelį“.

R. Januškevičienė

 

2018 m. gruodžio 5 d.

Medžių puošimas savos gamybos žaislais

Dalyviai pareikš savo nuomonę.

Gamybos atliekos

Vaikai puošė medžius darželio teritorijoje savo pagamintais darbeliais.

Leisti laikraštį ,,Žaliojo spygliuko naujienos“.

Gamtosauginis komitetas

Per mokslo metus

Laikraštis leidžiamas 1 kartą ketvirtyje

Iš tėvų, savival-dybės atstovų atsiliepimų

15 Eur.

Bendruomenė šią idėją palaiko.

Viktorina „Aš ir mūsų aplinka“.

Priešmokyklinių gr. pedagogai

 

2019 m.vasario mėn.

Pagal dalyvių skaičių

Iš tėvų, vaikų susidomėjimo

Nieko

Vaikai įtvirtins savo žinias apie gamtą, mokysis dirbti komandoje.

Švietėjiškos veiklos vykdymas.

Gamtosauginis komitetas

 

Per mokslo metus

Informuosime visuo-menę spaudoje, internete, rajoninėje spaudoje.

Susidomėjimas mūsų vykdoma veikla

Nieko

Sėkminga. Visuome-nė susipažins su GMP  veikla įstaigoje.

Dalyvauti akcijoje „DAROM“.

Gamtosauginis komitetas

 

2019 m. balandžio mėn.

Pagal dalyvių skaičių ir atsiliepimus

Sutvarkėme paskirtą miesto teritoriją

Nieko

Taip. Sulaukėme bendruomenės narių, valdžios atstovų palaikymo.

Pavasarinė talka.Lauko edukacinių erdvių,  daržo tvarkymas.

Gamtosauginis komitetas

2019 m. balandžio mėn.

Kaip aktyviai visi bendruomenės nariai dalyvauja talkoje.

Darželio aplinka tapo patrauklesnė, estetiška.

 

50 Eur. augalams

Sėkminga. Norėtųsi aktyvesnio tėvų dalyvavimo.

Bendradarbiauti su lopšeliais-darželiais „Gintarėlis“, „Buratinas“.

M. Jasinskienė

Per mokslo metus

Pagal organizuotas veiklas, informacija internetinėje svetainėje, spaudoje, nuotraukos

Pagal dalyvių skaičių, jų atsi-liepimus

Nieko

Taip. Vaikai ugdysis bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

 

 

Tema: Sveika gyvensena

Tikslas: Skatinti sveikos gyvensenos įgūdžius

Uždaviniai:

 1. Plėsti supratimą apie sveikatą, jos stiprinimą.

 2. Integruoti sveikos gyvensenos temas į ugdymąją veiklą.

 3. Vykdyti švietėjišką veiklą.

 

Veiksmai

Atsakingi

Įgyvendinimo terminai

Kaip galime tai įvertinti?

Kaip sužinosime ar mūsų veikla buvo sėkminga?

Kiek tai kainuos?

Ar tai buvo sėkminga? Idėjos ateičiai.

Respublikinis projektas „Laimingas vanduo – Lietuvos gyvastis“.

R. Skrinskienė

S. Kneitienė

2018  m. spalis – 2019 m. gegužė

Bendruomenės įtraukimas į projektą

Iš vaikų, tėvų atsiliepimų

Nieko

Tęstinis naudingas projektas.

Sveikatos valandėlės

„Tinkama dantukų priežiūra“, „Sveika mityba“.

R. Daubarienė

2018 m. spalio mėn., lapkričio mėn.

Įš vaikų, tėvų atsiliepimų

Kai atliksime apklausą

Nieko

Taip. Vaikai sužinos apie dantų priežiūros svarbą, kaip teisingai juos valytis. Ugdysis sveikos gyvensenos įgūdžius.

Projekto „Sveikatiada“ veiklos: Sveikatiados stendo kūrimas, Mankštiada, Sveikatos idėjų klubas.

K. Gailiūnienė

V. Stonkuvienė

2018/2019 m. m.

Nuotraukos, filmuota medžiaga

Po apklausos mokslo metų pabaigoje

Žmogiškieji ištekliai

Bendruomenės nariai pratinsis gyventi sveikai.

Šventė „Obuolių fiesta“.

R. Skrinskienė

M. Miliauskienė

 

2018 m. spalio mėn.

Nuotraukos, filmuota medžiaga

Iš vaikų, tėvų atsiliepimų

Nieko

Sėkminga. Organizuota įdomi šventė, vaikai ugdosi sveikos gyvensenos įgūdžius.

Organizuoti renginius tema „Vasaris – sveikatos mėnuo“.

V. Stonkuvienė

R. Skrinskienė

2019 m. vasario mėn.

Vaikų, tėvų atsiliepimai

Pagal organizuotas veiklas, dalyvių aktyvumą

Nieko

Įstaigos bendruomenė aktyviai įsijungė į renginius.

Akcija „Sveikas sumuštinis“

V. Stonkuvienė

2019 m. vasario mėn.

Iš bendruomenės narių dalyvavimo akcijoje

Iš susidomėjimo akcija

Žmogiškieji ištekliai

Naudinga, įdomi akcija.

Tarptautinis vaikų ir jaunimo konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“.

 

K. Gailiūnienė

2019 vasario mėn.

 

Po konkurso

Kai sulauksime atsiliepimų

 

Žmogiškieji ištekliai

Taip. Bendruomenė.

Keisis tėvų požiūris į vaikų sveikatinimą.

Lankstinukas „Sveika mityba – sveikatos šaltinis“

V. Stonkuvienė

2019  m. kovo mėn.

Pagal bendruomenės narių susidomėjimą

Iš atsiliepimų

20 Eur.

Vykdoma švietėjiška veikla apie sveiką mitybą.

Švarinimosi akcija „Norime švarių Ventos pakrančių“.

R. Skrinskienė

S. Kneitienė

2019 m. balandžio mėn.

Pagal dalyvių skaičių

Iš dalyvių atsiliepimų

Žmogiškieji ištekliai

Sėkminga.Vykdoma švietėjiška veikla apie vandens ekologines problemas.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

Kiti renginiai

Tikslas: Formuoti bendruomenės darnų santykį su mus supančiu pasauliu, aplinka, gamta, žmonėmis.  

 

GMP veiksmų plano parengimas

Gamtosauginis komitetas

2018 m. spalio mėn.

Veiksmų planas bus pakabintas informaciniame stende

Pagal dalyvių skaičių, daly-vavusių veiklose

Žmogiškieji ištekliai

Taip. Bendruomenė informaciją žino

Europos judumo savaitė.

Darželio vaikai, pedagogai

2018 m. rugsėjo mėn.

Organizuojama kiekvienais mokslo metais

Dalyvių atsiliepimai

Nieko

Padaryti lankstinukai apie fizinio aktyvumo reikšmę vaiko organizmui.

Akcija ,,Padėkime paukšteliams ir žvėreliams“.

R. Januškevičienė

R. Skrinskienė

2018 m. sausio mėn.

Išvyka į mišką

Iš dalyvių skaičiaus ir jų atsiliepimų

35 Eur.

Sėkminga.Ši akcija organizuojama kiekvienais metais.

Gamtosaugos integracija į ugdymo procesą

Grupių auklėtojos

2018/2019 m. m.

Organizuotos veiklos

Apklausus pedagogus, vaikus

Nieko

Sužinosime mokslo metų pabaigoje.

Informacijos sklaida žiniasklaidoje, įstaigos svetaineje

Grupių auklėtojos

Per mokslo metus

Pagal straipsnius spaudoje, internetinėje erdvėje

Skaitytojų atsiliepimai, komentarai

Nieko

Sėkminga. Visuomenė sužinos apie GMP  veiklą.

Renginiai skirti Žemės dienai.

S. Kneitienė

O. Ramonaitė

2019 m. kovo-balandžio mėn.

Parengtas renginių planas

Vaikų, pedagogų atsiliepimai apie renginius

Popierius, dažai

Taip. Vaikai ugdysis ekologines nuostatas, bendradarbiaus su savo bendraamžiais.

Dalyvauti renginiuose, skirtuose tarptautinei aplinkos apsaugos dienai.

Gamtosauginė darbo grupė

2019 m.birželio mėn.

Parengtu veiklos planu

Iš vaikų ir pedagogų pateiktų idėjų

Nieko

Sėkminga. Dalinsimės gerąja darbo patirtimi.

Bendradarbiauti su mokyklomis, dalyvaujančiomis GMP ir rajono ekologu.

Gamtosauginis komitetas

Per mokslo metus

Aptarsime konkrečius aplinkosauginius klau-simus,  dalinsimės gerąja darbo patirtimi

Pasitarimų metu aptariant veiklos rezultatus

Žmogiškieji ištekliai

Taip. Numatytos veiklos ateičiai.

Dalyvavimas ekologiniame konkurse „Mano žalioji palangė“.

Grupių pedagogai

2019 m.kovo mėn.

Kiek grupės bus aktyvios šiame konkurse

Iš tėvų, vaikų atsiliepimų

Žmogiškieji ištekliai

Vaikai bus skatinami domėtis augalais, ugdysis gamtojautą.

GMP veiklos refleksija.

Gamtosauginis komitetas

2019 m. gegužė

Pristatymas bendruomenei

Apklausos rezultatai

Nieko

Sėkminga

 

 

Gamtosauginių mokyklų veiklos koordinatorė

Margarita Jasinskienė

 

 

Mūsų darželyje vaikams sudarytos sąlygos tyrinėti aplinką, įgyti ekologinių žinių, gamtosauginių įgūdžių ir įpročių, augti sveikoje aplinkoje. Ugdomas vaikų noras palaikyti švarą ir tvarką darželio teritorijoje.

DSC02112.jpg
DSC02114.jpg
DSC02116.jpg
DSC02117.jpg

 

 

 

 

 

Gamtosauginio ugdymo tęstinumas grupėje „Gudručiai“

 

Praeitais mokslo metais grupės „Gudručiai“  vaikai plėtė ir gilino gamtosauginio ugdymo žinias. Šiemet vykdomas gamtosauginio ugdymo tęstinumas. Rugsėjo pirmosiomis savaitėmis grupės „Gudručiai“ vaikai skubėjo ne tik susipažinti su rudenėjančia gamta, bet ir prisirinkti gamtinės medžiagos. Rinkome įvairių spalvų medžių lapus, giliukus, šakeles, kurias panaudojame įvairioje veikloje, žaidimuose, meninėje veikoje. Mums išeiti į lauką netrukdo nei darganotas oras, nei krentantys lietaus lašai. Lietaus apsiaustų dėka galime pasidžiaugti rudenėjančia gamta.

Džiugu, kad su gamtos pasauliu vaikai susipažįsta stebėdami, eksperimentuodami, žaisdami. Vaiko siela, ištroškusi pažinti, suvirpa nuo sąlyčio su gamta, nujaučia doros, teisingumo, gėrio svarbą ir vertę.  Tik glaudus ryšys su gamta skatins vaikus išgyventi nuostabaus pasigėrėjimo, atradimo džiaugsmą, padės plėsti ir gilinti mažųjų patirtį.

 

20180907_105035.jpg

  

Mūsų įstaigos vienas iš vaikų ugdymo prioritetų yra ekologinis ugdymas. Darželio bendruomenė vadovaujasi nuostata, kad vaikai turi būti ugdomi čia ir dabar: jį supančioje artimoje aplinkoje. Vaiko ir gamtos sąveika organizuojama tikslingai, siekiant ekologinių, pažintinių, emocinių, dvasinių žinių įtakos asmenybės vystymuisi.Tik prisiliečiant prie gamtos formuojasi tokios vertybinės nuostatos, kaip pagarba viskam, kas mus supa, pažinimo džiaugsmas, žmogaus ryšys su augalija, gyvūnija. Be galo įdomus ir įvairus gamtos pasaulis prabudina vaiko gyvą susidomėjimą, suteikia stimulą žaidimui, pažintinei, darbinei, meninei veiklai. Labai svarbus gamtos sveikatinamasis poveikis. Jis suteikia kūnui ir protui fizinę ir dvasinę stiprybę, leidžia atsipalaiduoti.

Būdami gamtoje džiaukimės ja, atraskime kažką naujo, įdomaus, ugdykime vaikų ekologinę savimonę. Taip jie augs sąmoningi, žingeidūs, pajėgūs pateisinti mūsų lūkesčius.

           
images6.jpg
sprendimas: meikita.lt