>>  Naujienos
     >>  Struktūra ir kontaktai
     >>  Teisinė informacija
     >>  Veikla
     >>  Paslaugos
     >>  Ugdymas
     >>  Bendradarbiavimas
     >>  Renginiai, išvykos
     >>  Archyvas
     >>  Klausimai

Get Adobe Flash player

Specialioji pagalba  >>

               2017-2018 mokslo metai

 

 Psichologo informacija

IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS PSICHOLOGAS:

 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.

 • Rengia individualias rekomendacijas vaiko psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.

 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas.

 • Šviečia ikimokyklinės įstaigos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

 • Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų vaikų problemoms spręsti, bei atlieka vaikų veiklos ir elgesio grupėse stebėseną.

 • Bendradarbiauja su įstaigos pedagogais bei kitais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba Vaiko Gerovės komisijoje.

 • Atlieka aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į ikimokyklinės įstaigos poreikius.

 

PRIEŽASTYS DĖL KURIŲ VAIKO TĖVAI KREIPIASI Į IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS PSICHOLOGĄ:

 • Nori padėti vaikui sužinoti jo patiriamų sunkumų priežastis ir įveikti juos;

Vaiko elgesys su bendraamžiais, suaugusiais yra neadekvatus;

Vaikas agresyvus, negeba valdyti neigiamų emocijų;

Vaiko raidos vystymasis kitoks nei bendraamžių;

Vaikas išgyvena jį stipriai paliečiančius momentus (tėvų skyrybos, artimojo ar gyvūno netektis, išsikraustymas ir t.t.);

Vaiko elgesys pasikeitė, o tėvai neranda šių pokyčių priežasčių;

Vaikui sunku adaptuotis darželyje;

Vaikas patiria mokymosi sunkumų (sunku sukaupti dėmesį, nėra motyvacijos, savireguliacijos atlikti tikslingai veiklai ir pan.)

 • Nori patobulinti bendravimo su vaiku ar vaiko auklėjimo įgūdžius;

 • Nori daugiau sužinoti apie tam tikrus raidos, ugdymo psichologinius aspektus.

 

 

  Vaiko gerovės komisija 

Įstaigoje veikianti Vaiko gerovės komisijos savo darbą grindžia Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. Nr. V-319 įsakymu Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu.

Įstaigos Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisija savo veikloje vadovaujasi šiais principais: geriausių vaiko interesų prioretiškumo, vaiko (arba vaiko tėvų/globėjų) dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus, individualizavimo, visapusiškumo, konfidencialumo, ankstyvosios prevencijos, dinamiškumo, refleksyvumo, veiklos integralumo, bendradarbiavimo.

Lopšelyje-darželyje „Eglutė“ veikiančią Vaiko gerovės komisiją sudaro:

 1. Pavaduotoja ugdymui Margarita Jasinskienė, komisijos pirmininkė.

 2. Socialinė pedagogė Indrė Ligeikytė, komisijos pirmininkės pavaduotoja.

 3. Logopedė Vida Stončienė, komisijos narys.

 4. Specialioji pedagogė, logopedė Modesta Miliauskienė, komisijos narys.

 5. Specialioji pedagogė, logopedė Gintarė Pučkorienė, komisijos narys.

 6. Psichologo asistentė Indrė Jurevičiutė, komisijos narys.

Logopedo darbo tikslas – organizuoti korekcinį darbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, padedant jiems įveikti kalbos, kalbėjimo, rašomosios kalbos sutrikimus ir kai kuriuos mokymosi sunkumus.

Specialiojo pedagogo darbo tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių. Specialusis pedagogas nustato bei tenkina vaikų specialiuosius ugdymo(si) poreikius, bendradarbiauja su tėvais.

Socialinio pedagogo darbo tikslas – įvertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu; vykdyti socialinių įgūdžių ugdymo bei smurto ir patyčių prevencijos programas.

Psichologo darbo tikslas – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą,  prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, reikalui esant padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Daugiau informacijos bei rekomendacijų vaikų ugdymo klausimais galite rasti internetinėse svetainėse:

www.sppc.lt

www.ikimokyklis.lt

www.elogopedai.lt

www.logopedinis.lt

www.vilniauslogopedai.wixsite.com/vilniauslogopedai

 

 

sprendimas: meikita.lt