>>  Naujienos
     >>  Struktūra ir kontaktai
     >>  Teisinė informacija
     >>  Veikla
     >>  Paslaugos
     >>  Ugdymas
     >>  Bendradarbiavimas
     >>  Renginiai, išvykos
     >>  Archyvas
     >>  Klausimai

Get Adobe Flash player

Gamtosauginis ugdymas  >>

    2017-2018 mokslo metai

 

 

 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,EGLUTĖ“

GAMTOSAUGINĖS MOKYKLOS VEIKSMŲ PLANAS

2017-2018 M. M.

 

Tema: Atliekos

Tikslas: Padėti vaikui ugdytis ekologinį sąmoningumą, rinktis gamtai nekenksmingą gyvenimo būdą.

Uždaviniai:

  1. Prisidėti prie švarios, gražios aplinkos kūrimo, ugdyti pagarbą žmonėms, tvarkantiems mūsų aplinką;

  2. Skatinti įstaigos bendruomenę bendradarbiauti su kitomis ugdymo įstaigomis organizuojant aplinkosaugines akcijas, talkas;

  3. Vykdyti švietėjišką veiklą.

     

Veiksmai

Atsakingi

Įgyvendinimo terminai

Kaip tai galime įvertinti?

Kaip sužinosi-me, ar mūsų veikla buvo sėkminga?

Kiek tai kainuos?

Ar tai buvo sėkminga? Idėjos ateičiai.

Aplinkosauginis auditas

 

M. Jasinskienė

O. Ramonaitė

2017 m. spalis

Parengta atsakymų diagrama

Susumavus rezultatus

Nieko

Taip. Sulaukėme daugiau nei 90% bendruomenės atsakymų.

Informacinio stendo išleidimas

R. Skrinskienė

S. Kneitienė

2017 m. rugsėjis Informacija nuolat atnaujinama

Informacija stende

Iš vaikų, pedagogų atsiliepimų

Popierius, dažai

Taip. Bendruomenė informaciją žino.

Aplinkos apsaugos projek-tas „Mes rūšiuojam“

Gamtosauginis komitetas

 

Per mokslo metus

Įstaigos koridoriuje pastatytos specialios dėžės, kuriose kaupiami elementai, mobilieji telefonai

Dalyviai pareikš savo nuomonę

Nieko

Taip. Sukaupti elementai buvo perduoti surinkimo punktui.

 

Tyrinėjimų savaitė ,,Ką gali popierius?“

V. Dilbitienė

2018 m.sausio mėn.

Pagal atsiliepimus

Iš pokalbių su vaikais, pedagogais

Nieko

Vaikai bus skatinami taupyti popierių

Renginys skirtas Pasau-linei Gamtosauginių mokyklų veiklos dienai

 

Gamtosauginis komitetas

 

2017 m. lapkričio 6-10 d.

Pagal dalyvių atsiliepimus

Kai atliksime apklausą

Nieko

Taip. Praktinė veikla ugdo vaikų darbinius įgūdžius, moko rūpintis aplinka.

Edukacinė valandėlė ,,Rū-šiuosi – gyvensi gražiau ir sveikiau“

UAB ,,Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ Specialistė Eglė Sakalauskaitė

2017 m. spalio 24 d.

Pagal dalyvių skaičių

Iš pokalbių su vaikais,tėvais,pedagogais

Nieko

Vaikai sužinos apie atliekų rūšiavimą

Akcija ,,Papuošk nuliūdusį medelį“

R.Januškevičienė

 

2017 m. gruodžio 5 d.

Medžių puošimas savos gamybos žaislais

Dalyviai pareikš savo nuomonę.

Gamybos atliekos

Vaikai puošė medžius darželio teritorijoje savo pagamintais darbeliais.

Leisti laikraštį ,,Žaliojo spygliuko naujienos“

Gamtosauginis komitetas

Per mokslo metus

Laikraštis leidžiamas 1 kartą ketvirtyje

Iš tėvų, savival-dybės atstovų atsiliepimų

15 Eur.

Bendruomenė šią idėją palaiko.

Makalatūros rinkimo akcija

Gamtosauginis komitetas

 

2018m. sausio,vasario mėn. 

Pagal surinktą makulatūros kiekį

Iš tėvų, vaikų susidomėjimo

Nieko

Bendruomenė telkiama aplinkos saugojimui.

Švietėjiškos veiklos vykdymas

Gamtosauginis komitetas

 

Per mokslo metus

Informuosime visuo-menę spaudoje, internete, rajoninėje spaudoje.

Susidomėjimas mūsų vykdoma veikla

Nieko

Sėkminga.Visuome-nė susipažins su GMP  veikla įstaigoje.

Dalyvauti akcijoje „DAROM“

Gamtosauginis komitetas

 

2018 m. balandžio mėn.

Pagal dalyvių skaičių ir atsiliepimus

Sutvarkėme paskirtą miesto teritoriją

Nieko

Taip. Sulaukėme bendruomenės narių, valdžios atstovų palaikymo.

Skirtuko knygai gamini-mas iš antrinių žaliavų  „Dovanėlė svečiui“

S. Kneitienė

2018 m. gegužės mėn.

Dalyvių skaičius, jų aktyvumas

Pagamintų skirtukų kokybė ir kiekis

Kanceliarinės prekės

Skirtukus dalinti mokyklos svečiams, lankytojams

Bendradarbiauti su lopšeliais-darželiais „Gintarėlis“, „Buratinas“

M. Jasinskienė

Per mokslo metus

Pagal organizuotas veiklas, informacija internetinėje svetainėje,spaudoje, nuotraukos

Pagal dalyvių skaičių, jų atsi-liepimus

Nieko

Taip. Vaikai ugdysis bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

 

 

Tema: Vanduo

Tikslas: Suteikti vaikams žinių apie žmogaus ir vandens ryšį, vandens svarbą žmogaus sveikatos stiprinimui.

Uždaviniai:

  1. Formuoti vaikams nuostatą, kad vanduo – gyvybės džiaugsmas ir sveikata.

  2. Suprantamai ir patraukliomis priemonėmis formuoti supratimą apie vandens svarbą , jo taupymą;

  3. Vykdyti švietėjišką veiklą apie vandens ekologines problemas.

 

Veiksmai

Atsakingi

Įgyvendinimo terminai

Kaip galime tai įvertinti?

Kaip sužinosime ar mūsų veikla buvo sėkminga?

Kiek tai kainuos?

Ar tai buvo sėkminga? Idėjos ateičiai.

Respublikinis projektas„Laimingas vanduo-Lietuvos gyvastis“

R.Skrinskienė

S.Kneitienė

2017  m. spalis- 2018 m. gegužė

Bendruomenės įtraukimas į projektą

Iš vaikų, tėvų atsiliepimų

Nieko

Taip

Sveikatos valandėlė

,,Vanduo - sveikatos šaltinis“

V.Stonkuvienė

2017  m. lapkričio mėn.

Nuotraukos, filmuota medžiaga

Kai atliksime apklausą

Nieko

Taip. Vaikai sužinos apie vandens svarbą, jo taupymą.

Etnografinis- ekolo-ginis krašto pažini-mas

M. Jasinskienė

R.Ramanauskienė

 

2017 m lapkričio mėn.

Nuotraukos, filmuota medžiaga

Iš bendruomenės narių atsiliepimų

Žmogiškieji ištekliai

Bendruomenė įgys naujų kompetencijų.

Pateikčių (skaidrių) demonstravimas dar-želio bendruomenei ,,Lietuva – gerovės šalis“

R.Skrinskienė

 

2017 m. gruodžio mėn.

Nuotraukos, filmuota medžiaga

Iš dalyvių atsiliepimų

Nieko

Sėkminga.

Gamtamoksliniai tyrimai ,,Gyvenimas po mikroskopu“

S. Kneitienė

R. Skrinskienė

2018 m. vasario mėn.

Vaikų, tėvų atsiliepimai

Kai atliksime tyrimą

Nieko

Bus plėtojamos įvairios kompetencijos

Lankstinukas ,,Laimingas vanduo – laimingi vaikai“

V. Stonkuvienė

2018 m. vasario mėn.

Iš atsiliepimų

Iš susidomėjimo parengta informacija

Popierius, dažai

Sėkminga.Vykdoma švietėjiška veikla.

Renginiai skirti Pasaulinei vandens dienai

V. Dilbitienė

2018 m. kovo mėn.

Pagal dalyvių skaičių, jų atsiliepimus

Informacija bus patalpinta internetinėje svetainėje, informuosime spaudą

 

Žmogiškieji ištekliai

Taip. Bendruomenė telkiama efektyviam vandens naudojimui.

Švarinimosi akcija ,,Norime švarių Ven-tos pakrančių“

R. Skrinskienė

S. Kneitienė

2018 m. balandžio mėn.

Pagal dalyvių skaičių

Iš dalyvių atsiliepimų

Žmogiškieji ištekliai

Sėkminga.Vykdoma švietėjiška veikla apie vandens ekologines problemas.

Fotografijų konkur-sas ,,Vandens gyvybė“

R. Januškevičienė

M.Jasinskienė

2018  m. gegužės mėn.

Pagal dalyvių skaičių

Po konkurso

Spausdinimo išlaidos

Patraukliomis formomis formuojamos aplinkos saugojimo nuostatos

 

 

                                                                                                                                                                                

Kiti renginiai

Tikslas: Formuoti bendruomenės darnų santykį su mus supančiu pasauliu, aplinka, gamta, žmonėmis.  

 

GMP veiksmų plano parengimas

Gamtosauginis komitetas

2014 m. spalio mėn.

Veiksmų planas bus pakabintas informaciniame stende

Pagal dalyvių skaičių, daly-vavusių veiklose

Žmogiškieji ištekliai

Taip. Bendruomenė informaciją žino

Europos judėjimo savaitė

Darželio vaikai, pedagogai

2017 m. spalio

Organizuojama kiekvienais mokslo metais

Dalyvių atsiliepimai

Nieko

Padaryti lankstinukai apie fizinio aktyvumo reikšmę vaiko organizmui

Akcija ,,Padėkime paukšteliams ir žvėreliams“

R.Januškevičienė

R. Skrinskienė

2018 m. sausio mėn.

Išvyka į mišką

Iš dalyvių skaičiaus ir jų atsiliepimų

35eur.

Sėkminga.Ši akcija organizuojama kiekvienais metais.

Gamtosaugos integracija į ugdymo procesą

Grupių auklėtojos

2017/2018 m. m.

Organizuotos veiklos

Apklausus pedagogus, vaikus

Nieko

Sužinosime mokslo metų pabaigoje.

Informacijos sklaida žiniasklaidoje,įstaigos svetaineje

Grupių auklėtojos

Per mokslo metus

Pagal straipsnius spaudoje, internetinėje erdvėje

Skaitytojų atsiliepimai, komentarai

Nieko

Sėkminga. Visuomenė sužinos apie GMP  veiklą.

Renginiai skirti Žemės dienai

S.Kneitienė

O.Ramonaitė

2018 m. kovo-balandžio mėn.

Parengtas renginių planas

Vaikų, pedagogų atsiliepimai apie renginius

Popierius, dažai

Taip.Vaikai ugdysis ekologines nuostatas, bendradarbiaus su savo bendraamžiais.

Dalyvauti renginiuose, skirtuose tarptautinei aplinkos apsaugos dienai.

Gamtosauginė darbo grupė

2018 m.birželio mėn.

Parengtu veiklos planu

Iš vaikų ir pedagogų pateiktų idėjų

Nieko

Sėkminga.Dalinsimės gerąja darbo patirtimi.

Bendradarbiauti su mokyklo-mis, dalyvaujančiomis GMP ir rajono ekologu

Gamtosauginis komitetas

Per mokslo metus

Aptarsime konkrečius aplinkosauginius klau-simus,  dalinsimės gerąja darbo patirtimi

Pasitarimų metu aptariant veiklos rezultatus

Žmogiškieji ištekliai

Taip. Numatytos veiklos ateičiai.

Veiklos įvertinimas

Gamtosauginis komitetas

2018 m. gegužė

Pristatymas bendruomenei

Apklausos rezultatai

Nieko

Sėkminga

 

 

 

 

 

 

Gamtosauginės veiklos tęstinumas

 

Praeitais mokslo metais grupės „Gudručiai“  vaikai plėtė ir gilino gamtosauginio ugdymo žinias. Šiemet vykdomas gamtosauginio ugdymo tęstinumas. Rugsėjo mėnesį pradėjome eksperimentuodami.  Įsigiję edukacinę priemonę „Šiltnamis“, ilgai netrukome iš atskirų detalių susimeistrauti šiltnamį. O tada į vazonėlius pylėme žemės, bėrėme baziliko, didžiosios nasturtės sėklas. Pasėjus sėklas, teks kantriai laistyti, drėkinti žemę ir laukti, kada pasirodys pirmieji daigeliai. Stebėsime, kiek svarbi augalams šviesa, šiluma.

Su gamtos pasauliu vaikai susipažįsta stebėdami, eksperimentuodami, žaisdami. Glaudus ryšys su gamta, vykdomi eksperimentai, tyrinėjimai grupėje skatina vaikus išgyventi nuostabaus pasigėrėjimo, atradimo džiaugsmą.

 

P9204181.jpg
P9204160.jpg

 

 

 

 

sprendimas: meikita.lt