Brokeris nyse poliarinis. šalia - Referatai ir kiti mokslo darbai - eglutemazeikiai.lt


Ša­lies va­do­ vo poil­sio ne­ nu­ma­to įsta­ty­ mai, ta­čiau jie ga­li bū­ti kei­čia­ mi.

  • Dar nacionalin turizmo administracija; uosto adminis tracija.
  • Ir tikrai.
  • The Story of Stuff Balandis
  • Ieškoti tik rašto darbų pavadinimuose Ieškoti rašto darbų pavadinimuose ir aprašymuose Rasti rezultatai Vertybinių popierių rinka 2 Amerikiečių privataus ir korporacinio verslo sistemos pagrindas yra kapitalo rinkos.
  • Dvejetainiai opcionai naujienų strategijos
  • Беккер старался говорить как можно официальнее: - Дело весьма срочное.

Eg­lė Še­pe­ty­tė Į ko­rup­ci­jos skan­da­lą įsi­pai­nio­ jęs Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to va­ do­vas Al­man­tas Ga­vė­nas ir to­ liau ne­ke­ti­na pa­ts trauk­tis iš po­sto. Jo at­leis­ti vi­daus rei­ka­lų mi­ nist­ras Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­ kas ti­ki­na ne­ga­lin­tis Gry­ baus­kai­tė ne­pla­nuo­ja ato­sto­gau­ti. Eg­lė Še­pe­ty­tė e. O Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė, kaip ir anks­tes­niais me­tais, ato­sto­ gų ne­tu­rės, kaip tei­gia pre­zi­den­tū­ ra.

Pag­rin­di­nis mo­ty­vas — poil­sio ne­nu­ma­to Pre­zi­den­to įsta­ty­mas. Apie tai, kad ne­ke­ti­na il­sė­tis, ša­lies va­do­vė sa­kė dar ka­den­ci­ jos pra­džio­je, ta­čiau pa­sta­rai­siais me­tais pa­si­girs­da­vo brokeris nyse poliarinis keis­ti nu­si­sto­vė­ju­sią tvar­ką.

Iki šiol jo­kių pa­kei­ti­mų ne­nu­ma­ty­ta, ta­čiau Sei­ mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­ to pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas ma­no, kad prie šio klau­si­mo ver­ ta grįž­ti.

Nė­ ra su­tvar­ky­ta įsta­ty­mų ba­zė. Sa­ba­taus­kas įsi­ti­ki­nęs, kad žmo­gaus tei­sė į poil­sį nė­ra vien įsta­ty­mų da­ly­kas, — į ato­sto­gas esą rei­kė­tų žvelg­ti iš žmo­giš­ko­ sios pu­sės. Šian­dien sa­ vi­jau­ta ge­ra, ry­toj ga­li bū­ti blo­ga. Kel­ti to­kį klau­si­mą — nee­tiš­ka? Ta­čiau at­ro­do, kad dėl Pre­zi­den­tės ato­sto­gų klau­si­mo Sei­mo na­riams pir­miau­sia teks pa­dis­ku­tuo­ti, nes Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­ mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Sta­sys Šed­ ba­ras lai­ko­si ki­tos nuo­mo­nės.

Po­li­ ti­ko tei­gi­mu, tau­tos iš­rink­tie­ji ži­no, į ko­kias pa­rei­gas ei­na, ir tu­ri va­do­ vau­tis įsta­ty­mais. Šed­ba­ras ma­ no, kad Sei­mo na­riams kel­ti Pre­zi­ den­tės ato­sto­gų klau­si­mą ap­skri­tai nee­tiš­ka, — no­rą keis­ti esa­mą pa­ dė­tį esą tu­rė­tų iš­reikš­ti pa­ti ša­lies va­do­vė. Julius Sa­ba­taus­kas: Ne­nor­ma­lu, kad vals­ ty­bės va­do­vas nea­tos­ to­gau­ja. Juk yra bu­vę, kai Val­das Adam­kus iš­va­žiuo­da­vo ato­sto­gau­ ti, — tai įma­no­ma.

Ka­žin, ar bū­tų etiš­ka Sei­mui im­tis ki­tos ins­ti­tu­ci­jos veik­los reg­ la­men­ta­vi­mo. Ir ap­skri­ tai, ar šis klau­si­mas yra pro­ble­ma? Po­li­ti­ko tei­gi­mu, ka­dan­gi į val­ džią iš­rink­ti as­me­nys ne­dir­ba pa­ gal dar­bo su­tar­tis, sa­vo pa­rei­gas jie ei­na nuo­la­tos ir tai — pa­sau­ly­ je priim­ta pra­kti­ka. Paš­ne­ko­vas pa­brė­žė, kad ša­lies va­do­vas vyk­ do pa­rei­gas ir ta­da, kai yra už­sie­ ny­je, tad jo­kių pro­ble­mų esą nie­ ka­da ne­ky­la. Įs­ta­ty­mai nu­ma­to, kad ša­lies pre­zi­den­tą esant rei­ka­lui pa­va­ duo­ja Sei­mo pir­mi­nin­kas.

Vis dėl­ to S. Šed­ba­ras ne­ma­no, kad įtei­si­ nus pre­zi­den­to ato­sto­gas Sei­mo va­do­vas ga­lė­tų de­ra­mai pa­keis­ti ša­lies va­do­vą. Išsp­ręs­ti įma­no­ma Pa­na­šio­je pa­dė­ty­je at­si­dū­rę ir Sei­ mo na­riai — ofi­cia­lių ato­sto­gų jie ne­tu­ri ir il­sė­tis daž­niau­siai vyks­ta tarp Sei­mo se­si­jų.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas dar m. Per­nai spa­lį par­la­men­tas po svars­ty­mo pri­ta­rė Sei­mo na­rių tei­sių, pa­rei­gų ir veik­los ga­ran­ti­jų įsta­ty­mo pro­ jek­tui, ta­čiau apie ato­sto­gas ja­me ne­kal­ba­ma.

Tą­kart ar­gu­men­tuo­ta, brokeris nyse poliarinis toks tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas bū­ din­gas po­so­vie­ti­nėms, o kiek kainuoja doleris Va­ka­ rų vals­ty­bėms. Kas yra dvejetainis uždarbis pai­nia­vą šio­je si­tua­ci­ jo­je ke­lia skir­tin­gi vals­ty­bės do­ku­ men­tų punk­tai: ša­lies Kons­ti­tu­ci­ja nu­ma­to, kad kiek­vie­nas pi­lie­tis tu­ ri tei­sę į kas­me­tes ato­sto­gas, o Pre­ zi­den­to įsta­ty­mas ir Sei­mo sta­tu­tas tau­tos iš­rink­tų­jų poil­sio ne­reg­la­ men­tuo­ja.

šalia - Referatai ir kiti mokslo darbai - eglutemazeikiai.lt

Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jai yra sa­kę, kad iš­spręs­ti šį klau­si­mą su­ dė­tin­ga, ta­čiau įma­no­ma. Lapk­ri­tį tei­sė­sau­ga pra­ne­šė, jog sep­ty­ni Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to pa­rei­gū­nai ga­lė­jo im­ti ky­šius, kad lei­di­mai už­sie­nie­čiams gy­ven­ti Lie­tu­vo­je bū­tų iš­duo­da­mi grei­čiau.

Ki­lus skan­da­lui pra­dė­tas iki­teis­mi­ nis ty­ri­mas, ko­rup­ci­nę sche­mą ėmė tir­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba, iš kar­to pra­dė­tas de­par­ta­men­to vi­ daus au­di­tas. Šio iš­va­dos jau gau­ tos, ta­čiau Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­ tas su jo­mis ne­su­tin­ka, tad ga­lu­ti­nio spren­di­mo dar teks pa­lauk­ti.

Ar galiu pirkti ir parduoti žalios naftos kaip atsargas? - Naftos ir naftos - 2020

Bu­vo pa­ra­ šy­tos to vi­daus au­di­to iš­va­dos ir pa­gal įsta­ty­mą tas iš­va­das esa­ me pa­tei­kę Mig­ra­ci­jos de­par­ta­ men­tui. Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­ tas per tei­siš­kai nu­sta­ty­tą lai­ką yra pa­ra­šęs la­bai daug pus­la­pių, ti­kin­da­mas, kad ne­su­tin­ka.

Įtam­pa tarp D. Ba­ra­kaus­ko ir A. Ga­vė­no ki­lo iš­kart po skan­da­lo: iš pra­džių de­par­ta­men­to va­do­vas sa­kė at­si­sta­ty­din­sian­tis iš pa­rei­ gų, ta­čiau ne­tru­kus ap­si­gal­vo­jo, mo­ty­vuo­da­mas tuo, kad su nau­ jai pa­skir­tu mi­nist­ru su­ta­rė dirb­ ti ran­ka brokeris nyse poliarinis.

Ar galite parduoti akcijas ir nusipirkti tą pačią dieną?

Ba­ra­kaus­kas tai ka­te­go­riš­kai nei­gia, esą de­par­ ta­men­to va­do­vas po­ste te­bė­ra tik to­dėl, kad ne­tu­ri nuo­bau­dų. Nes tar­nau­to­jo, jei prieš tai nė­ra už­fik­suo­ta pa­žei­di­mų, pa­ gal įsta­ty­mus nė­ra ga­li­my­bių at­ leis­ti. Nors skun­dų daug yra, jo A. Ga­vė­no — red. Ga­vė­nas aiš­ki­na su skan­da­ lu ne­tu­rin­tis nie­ko bend­ra. Ke­tu­ri iš sep­ty­nių įta­ria­mų de­par­ta­men­to pa­rei­gū­nų esą jau pa­tys pa­si­trau­kė iš pa­rei­gų, o vi­sa ki­ta paaiš­kės pa­si­ bai­gus iki­teis­mi­niam ty­ri­mui.

Jei­gu bū­tų bu­vęs tei­si­nis pa­grin­das, aš se­niai jau bū­čiau Lu­kiš­kė­se ar kur nors.

Încărcat de

Almantas Ga­vė­nas: Jei­gu bū­tų bu­vęs tei­si­nis pa­grin­das, aš se­niai jau bū­čiau Lu­kiš­kė­se ar kur nors. Pa­rei­gū­nas sa­vaip ver­ti­na ir vi­ daus rei­ka­lų mi­nist­ro jam iš­reikš­ tą ne­pa­si­ti­kė­ji­mą, o ra­gi­ni­mus at­si­sta­ty­din­ti sie­ja su po­li­ti­niais už­sa­ky­mais. Iš po­sto jis sa­ko pa­ si­trauk­sian­tis tik ypa­tin­gu at­ve­ ju, o šis ko­rup­ci­jos skan­da­las esą toks nė­ra. Mi­nist­rui spręs­ti.

Ką pa­da­ry­si, kiek­vie­nas tur­būt lie­ka­me prie sa­vo nuo­mo­ nės. Esa­me tei­si­nė vals­ty­bė. Jei­ gu bus nu­spręs­ta, kad aš ne­ga­liu dirb­ti tei­siš­kai, — pir­myn.

pasyvių pajamų internetinis reitingas

Do­va­nos už lei­di­mus gy­ven­ti Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­ni­mis, ga­li­ma ko­rup­ci­ne sche­ma nau­do­jo­si ne ES ša­lių pi­lie­čiai, pa­gei­dau­jan­tys gau­ti lei­di­mus lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­ vo­je ar­ba to­kius lei­di­mus pra­si­tęs­ti. Jie mo­kė­jo pi­ni­gus tar­pi­nin­kau­jan­ tiems ad­vo­ka­tams ir ad­vo­ka­tų pa­dė­ jė­jams. Įta­ria­ma, kad juos ad­vo­ka­tai ir jų pa­dė­jė­jai per­duo­da­vo sa­vo pa­ žįs­ta­miems as­me­nims, tu­rin­tiems ry­šių Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­te, o šie — Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to pa­rei­gū­ nams, ga­lin­tiems pa­dė­ti, kad lei­di­mai už­sie­nie­čiams bū­tų iš­duo­da­mi brokeris nyse poliarinis čiau.

Anks­čiau skelb­ta, kad taip lei­di­ mus ga­vo apie už­sie­nio pi­lie­čių. Ba­ra­kaus­kas ti­ki­na, kad at­leis­ ti Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to va­do­vo vien dėl į ko­rup­ci­jos skan­da­lą įsi­pai­nio­ju­sių pa­val­di­nių ne­ga­li. Pro­ce­dū­ ros pra­si­dė­ti ne­ga­ li, nes nė vie­nas fi­ zi­nio as­mens bank­ ro­to ad­mi­nist­ra­to­ rius ne­vyk­do vie­ no Ūkio mi­nis­te­ri­jos rei­ka­la­vi­mo.

brokeris nyse poliarinis

Ko­vo 1 d. Ūkio mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, to­ kios tai­syk­lės nu­sta­ty­tos at­si­žvel­ giant į bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rių veik­los spe­ci­fi­ką, nes at­si­ran­da ri­ zi­ka pa­da­ry­ti di­de­lę ža­lą ki­tiems as­me­nims. To­dėl šia drau­di­mo rū­ ši­mi sie­kia­ma ap­sau­go­ti bank­ro­ to ad­mi­nist­ra­to­rių nuo fi­nan­si­nių nuo­sto­lių, o tre­tie­siems as­me­nims ga­ran­tuo­ti ža­los at­ly­gi­ni­mą tuo at­ ve­ju, jei bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rius sto­ko­tų lė­šų šiai ža­lai at­ly­gin­ti.

Ta­čiau pir­mų­jų pra­šy­mų ad­mi­ nist­ruo­ti bank­ro­to pro­ce­dū­ras su­ lau­kę ad­mi­nist­ra­to­riai ne­ga­li im­tis dar­bo, nes paaiš­kė­jo, kad nė vie­na drau­di­mo bend­ro­vė ne­tu­ri Lie­tu­vos ban­ko iš­duo­tos li­cen­ci­jos teik­ti to­ kio drau­di­mo pa­slau­gas. Tad ap­si­ draus­ti bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riaus pro­fe­si­nės ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­muo­ju drau­di­mu pa­no­rę ad­mi­nist­ra­to­riai li­ko it mu­sę kan­ dę, o pra­si­dė­ti tu­rė­ju­sios gy­ven­to­jų bank­ro­to pro­ce­dū­ros su­sto­jo.

Au­ri­mas Va­lai­tis: Nė vie­na drau­di­mo bend­ro­vė mū­sų ne­ drau­džia ir, at­ro­ do, bent ar­ti­miau­siu me­tu ne­draus. Ne­ga­li kreip­tis į teis­mus Nors Fi­zi­nių as­me­nų bank­ro­ to įsta­ty­mas įsi­ga­lio­jo ko­vo 1 d.

Drau­džia­muo­ju įvy­kiu lai­ko­mi bank­ ro­to ad­mi­nist­ra­to­riaus ar jo dar­buo­to­ jų ne­tei­sė­ti veiks­mai at­lie­kant fi­zi­nių as­me­nų bank­ro­to pro­ce­dū­ras. Bank­ ro­to ad­mi­nist­ra­to­rius pro­fe­si­nės ci­ vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­muo­ju drau­di­mu drau­džia­mas su­da­rant ati­ tin­ka­mą su­tar­tį. Bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riaus pro­fe­si­ nės ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­ mo­jo drau­di­mo mi­ni­ma­li drau­di­mo su­ma yra tūkst.

Tai reiš­kia, kad gy­ven­ to­jai ga­li pa­teik­ti pa­reiš­ki­mą teis­ mui dėl bank­ro­to by­los tik nuo ba­ lan­džio 1 d. Ta­čiau tam jie pri­va­lo tu­ rė­ti bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rių. Bet paaiš­kė­jo, kad tai neį­ma­no­ma. Pak­laus­tas, kaip su­si­da­rė to­ kia si­tua­ci­ja, jis tik skės­čio­jo ran­ ko­mis ir tei­gė, kad to rei­kia klaus­ ti to­kią tvar­ką pa­tvir­ti­nu­sios Ūkio mi­nis­te­ri­jos.

Į Lie­tu­vos ban­ką ne­sku­ba O brokeris nyse poliarinis bend­ro­vės kol kas ne­ si­ver­žia kreip­tis į Lie­tu­vos ban­ką li­cen­ci­jos, kad ga­lė­tų teik­ti bank­ ro­to ad­mi­nist­ra­to­riaus pro­fe­si­nės ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­ jo drau­di­mo pa­slau­gas.

Anot drau­ di­kų, kol kas bank­ro­to pro­ce­dū­ras reg­la­men­tuo­jan­tys tei­sės ak­tai jų ne­ten­ki­na.

NYSE is closing symbolic trading floor. Will this affect investors?

To­kios pat po­zi­ci­jos lai­ko­si ir ki­ tos drau­di­mo bend­ro­vės. Eu­ge­ni­jus Bu­la­vas: Šiuo me­tu fi­zi­nių as­ menų brokeris nyse poliarinis ad­mi­ nist­ra­vi­mą reg­la­men­ tuo­jan­tys tei­sės ak­tai nė­ra priim­ti­ni drau­di­ mo bend­ro­vėms.

Bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rius ga­li pa­ts pa­pil­do­mai draus­tis bank­ro­ to ad­mi­nist­ra­to­riaus pro­fe­si­nės ci­vi­ li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu už fi­zi­ niams ar ju­ri­di­niams as­me­nims pa­ da­ry­tą brokeris nyse poliarinis at­lie­kant fi­zi­nių as­me­nų bank­ro­to pro­ce­dū­ras. Drau­di­kas, tu­rin­tis tei­sę Lie­tu­vo­je vyk­ dy­ti bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rių pro­fe­si­ nės ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mą­ jį drau­di­mą, pri­va­lo su­da­ry­ti bank­ro­ to ad­mi­nist­ra­to­riaus pro­fe­si­nės ci­vi­li­ nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­ mo su­tar­tį su bank­ro­to brokeris nyse poliarinis riu­mi, pa­tei­ku­siu pra­šy­mą ir vi­sus šiai su­tar­čiai su­da­ry­ti bū­ti­nus duo­me­nis bei do­ku­men­tus.

šlifuoti pasirinkimo strategiją kokia programa reikalinga norint užsidirbti pinigų internete

Bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rius teis­mui pri­va­lo pa­teik­ti bank­ro­to ad­mi­nist­ ra­to­riaus pro­fe­si­nės ci­vi­li­nės at­sa­ko­ my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo liu­di­ji­ mo ko­pi­ją. Fi­zi­nių as­me­nų bank­ro­to įsta­ty­mas, ku­rio pa­grin­di­nis tiks­las — at­kur­ti as­ mens mo­ku­mą, įsi­ga­lio­jo ko­vo 1 d. Įs­ta­ ty­mas už­tik­rins su­ba­lan­suo­tą kre­di­to­ rių rei­ka­la­vi­mų ten­ki­ni­mą sie­kiant tei­ sin­gos sko­li­nin­ko ir jo kre­di­to­rių in­te­re­ sų pu­siaus­vy­ros.

brokeris nyse poliarinis kaip apeiti patvirtinimą vietinėse bitkoinuose

Iki šiol Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mai ne­nu­ma­tė ne­mo­kaus as­mens bank­ro­ to ga­li­my­bės — tur­to išieš­ko­ji­mas ga­lė­ jo bū­ti at­lie­ka­mas ne­ri­bo­tą lai­ko­tar­pį, to­dėl mū­sų vals­ty­bės pi­lie­čiai ieš­ko­jo ga­li­my­bės bank­ru­tuo­ti už­sie­nio ša­ly­ se, daž­niau­siai Lat­vi­jo­je ar Jung­ti­nė­ je Ka­ra­lys­tė­je.

Fi­zi­nio as­mens bank­ro­ to tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo ne­bu­vi­mas ne­ su­da­rė są­ly­gų as­me­nims kuo grei­čiau at­kur­ti mo­ku­mą ir vėl tap­ti ak­ty­viais var­to­to­jais ar už­siim­ti ko­mer­ci­ne veik­ la, kaip tei­gia­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Nau­ja­sis įsta­ty­mas su­teiks ga­li­my­bę bank­ru­tuo­ti tik są­ži­nin­giems fi­zi­niams as­me­nims.

The Story of Stuff (Balandis 2020).

Nus­ta­čius, kad bank­ru­tuo­ jan­tis as­muo vei­kė ne­są­ži­nin­gai, pra­ dė­tas fi­zi­nio as­mens bank­ro­to pro­ce­ sas bus nu­trauk­tas, o pa­si­nau­do­ti šia įsta­ty­mo tei­kia­ma ga­li­my­be jam bus už­draus­ta 10 me­tų. Fi­zi­nių as­me­nų bank­ro­to įsta­ty­mas tai­ko­mas as­me­nims, ku­rių nuo­la­ti­nė gy­ve­na­mo­ji vie­ta yra Lie­tu­vo­je. Fi­zi­ nio as­mens bank­ro­to brokeris nyse poliarinis ga­li ini­ci­ juo­ti tik pa­ts as­muo, kai jis ne­ga­li įvyk­ dy­ti sko­li­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų, ku­rių su­ ma vir­ši­ja 25 mi­ni­ma­lias mė­ne­si­nes al­ gas 25 tūkst.

Fi­zi­nio as­mens kre­di­to­rių rei­ka­la­vi­ mams ten­kin­ti ir jo mo­ku­mui at­kur­ti tu­rės bū­ti pa­reng­tas pla­nas, ku­rio įgy­ ven­di­ni­mo truk­mė ne­ga­li bū­ti il­ges­nė nei pen­ke­ri me­tai.

Pla­nui tu­rės pri­tar­ti kre­di­to­rių su­si­rin­ki­mas, o jį pa­tvir­tin­ti — bank­ro­to by­lą nag­ri­nė­jan­tis teis­mas.

Bai­gus fi­zi­nio as­mens bank­ro­to pro­ ce­są, pla­ne nu­ma­ty­ti li­kę ne­pa­ten­kin­ ti kre­di­to­rių rei­ka­la­vi­mai nu­ra­šo­mi. Bank­ru­tuo­jan­čio as­mens tur­tu bei gau­na­mo­m is lė­šo­m is pa­gal įsta­ty­ me ir pla­ne nu­sta­ty­tą tvar­ką dis­po­ nuos bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rius. Nuo pat bank­ro­to pro­ce­so pra­džios iki pa­ bai­gos bank­ru­tuo­jan­tis są­ži­nin­gas as­ muo vi­sus gry­nuo­sius pi­ni­gus lai­kys sa­vo as­me­ni­nė­je są­skai­to­je ir pa­gal pla­ne nu­sta­ty­tą tvar­ką kre­di­to­rių rei­ ka­la­vi­mams ten­kin­ti bei bank­ro­to ad­ mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­doms ap­mo­kė­ti skir­ tas lė­šas per­ves į bank­ro­to ad­mi­nist­ra­ to­riaus var­du ati­da­ry­tą de­po­zi­ti­nę są­ skai­tą.

Bank­ro­to brokeris nyse poliarinis or­ga­ni­zuos vi­sas bank­ro­to pro­ce­dū­ras, pla­no įgy­ ven­di­ni­mą, įskai­tant ir as­mens tur­to par­da­vi­mą.

Bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­ rių ga­li pa­si­rink­ti pa­ts bank­ru­tuo­jan­ tis as­muo. Šiuo me­tu nė vie­na drau­di­mo bend­ro­vė ne­tu­ ri Lie­tu­vos ban­ko iš­duo­tos li­cen­ci­ jos teik­ti pro­fe­si­nio ci­vi­li­nės brokeris nyse poliarinis ko­my­bės drau­di­mo pa­slau­gą, nes, mū­sų ži­nio­mis, ne­si­krei­pė į li­cen­ ci­ją iš­duo­dan­čią ins­ti­tu­ci­ją.

Vis dėl­to šiuo me­tu Lie­tu­vo­ je drau­di­mo pa­slau­gas tiek įmo­nių bank­ro­to, tiek įmo­nių rest­ruk­tū­ri­ za­vi­mo at­ve­ju tei­kia ki­tų ES vals­ ty­bių na­rių drau­di­mo įmo­nių fi­ lia­lai Lie­tu­vo­je, ku­rie vei­kia pa­gal sa­vo vals­ty­bių investicijos į pamm sąskaitas 2020 m ins­ti­tu­ ci­jų nu­sta­ty­tas tai­syk­les ir tei­kia pa­slau­gas Lie­tu­vos drau­dė­jams.

Ket­vir­ta­da­lis — bu­vę vers­li­nin­kai Fi­zi­nių as­me­nų bank­ro­tu Lie­tu­vo­je ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti dau­giau nei 12,5 tūkst. Iš vi­so gy­ven­to­jai, ku­rie ga­ lė­tų bank­ru­tuo­ti, bend­rai del­sia pa­ deng­ti 2,49 mlrd. Tarp vi­sų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, ku­rie ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti as­mens bank­ro­ tu, dau­giau nei yra esa­mi ar­ba bu­vę įmo­nių ak­ci­nin­kai, val­dy­bų na­riai ar­ba di­rek­to­riai. Iš vi­ so mi­nė­to dy­džio sko­lų yra pra­del­sę pa­deng­ti dau­giau nei 8,6 tūkst.