Eurųpos tarpininkų sąrašas, Vartojimo kredito tarpininkų sąrašas


WHO - Pasaulinė sveikatos organizacija PSO FDA  - JAV vaistų ir maisto administracija EudraGMDP - Europos vaistų agentūros EudraGMDP duomenų bazė Farmacinės veiklos licencijavimo skyrius Farmacinės veiklos licencijavimo skyrius toliau — Skyrius yra Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos toliau — Tarnyba struktūrinis padalinys, skirtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti farmacinės veiklos bei veiklos su II ir III sąrašų narkotinėmis ir eurųpos tarpininkų sąrašas medžiagomis arba III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis licencijavimo procesą Lietuvos Respublikoje, vaistininkų licencijavimą, įrašant vaistininko padėjėjus farmakotechnikus į Vaistininko padėjėjų farmakotechnikų sąrašą toliau — Sąrašasteisės aktuose nustatytą farmacijos specialistų veiklos priežiūrą ir suteikiant numerius farmacijos specialistų, t. Skyriaus uždaviniai: 1. Įgyvendindamas pavestus uždavinius, Skyrius vykdo šias funkcijas: Tarnybos viršininko ar jį pavaduojančio asmens pavedimu atstovauja Tarnybai pagal kompetenciją kitose institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose, tarptautinėse organizacijose, šalies ir tarptautiniuose renginiuose Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

Kolektyvino ginčo iniciavimo teisę turi profesinė sąjunga arba jų organizacija. Kolektyvinio darbo ginčo nagrinėjimo tvarka: Tarpininkas — nešališkas nepriklausomas ekspertas, kuris padeda kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų šalims suderinti jų interesus ir pasiekti abi puses tenkinantį kompromisinį susitarimą.

eurųpos tarpininkų sąrašas kaip tapti geru brokeriu

Kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų komisija priėmusi vieną iš sprendimų kolektyvinį darbo ginčą spręsti per tarpininką privalo bendru sutarimu jį pasirinkti. Tarpininkų sąrašas eurųpos tarpininkų sąrašas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje. Šį sąrašą sudaro, tvirtina ir atnaujina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras.

Kazimieras Juraitis – pretendentas į kandidatus būti LR Prezidentu 2/6/2019

Į tarpininkų sąrašus ketverių metų kadencijai gali būti įtraukti nepriekaištingos reputacijos, nešališki ir turintys specialių žinių, reikalingų kolektyviniams darbo ginčams dėl interesų spręsti, fiziniai asmenys.

Darbo arbitražas — nenuolatinė institucija, nagrinėjanti kolektyvinius darbo ginčus dėl interesų. Arbitrų sąrašą sudaro, tvirtina ir atnaujina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras.

eurųpos tarpininkų sąrašas

Į arbitrų sąrašus ketverių metų kadencijai su teise pratęsti kadenciją dar ketveriems metams gali būti įtraukti nepriekaištingos reputacijos, nešališki ir turintys specialių eurųpos tarpininkų sąrašas, reikalingų kolektyviniams darbo ginčams dėl interesų spręsti, fiziniai asmenys. Darbo arbitražą sudaro trys arbitrai. Kai LR darbo kodekse yra nustatytos sąlygos, darbo arbitražo procesą inicijuoja abi šalys bendru susitarimu, Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui pateikdamos ginčo komisijos ar tarpininko sprendimą dėl kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų nagrinėjimo darbo arbitraže.

Paskolos Viešasis nepriklausomų eurųpos tarpininkų sąrašas tarpininkų sąrašas ir viešasis priklausomų kredito tarpininkų, veikiančių daugiau negu vieno kredito davėjo vardu, sąrašas. Šio įstatymo 3 straipsnio 27 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytais atvejais asmuo turi teisę vykdyti kredito tarpininko veiklą tik tada, kai priežiūros institucija jį įrašo į viešąjį priklausomų kredito tarpininkų, veikiančių daugiau negu vieno kredito davėjo vardu, sąrašą. Asmuo gali būti įrašytas į šio straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytą viešąjį sąrašą, jeigu jis atitinka šio įstatymo 30 straipsnyje ir 31 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus ir priežiūros institucijai pateikia priežiūros institucijos teisės aktų nustatytus dokumentus, duomenis ir arba informaciją: prašymą įrašyti jį į šio straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytą viešąjį sąrašą; patvirtinančius, kad šio įstatymo 31 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodyti asmenys atitinka šio įstatymo 31 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus; kredito davėjų, kurių vardu ketina veikti, rašytinį patvirtinimą apie tai, kad asmuo veiks jų vardu, kai asmuo prašo jį įrašyti į viešąjį priklausomų kredito tarpininkų, veikiančių daugiau negu vieno kredito davėjo vardu, sąrašą; patvirtinančius atitiktį šio įstatymo 30 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

Atsakingas Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus valstybės tarnautojas ar darbuotojas raštu suteikia šalims penkių darbo dienų terminą susitarti dėl trijų arbitrų, o per šį terminą joms nesusitarus, paskiria į darbo arbitražą iš kiekvienos šalies po vieną pasiūlytą arbitrą.

Tokiu atveju trečią arbitrą paskirtieji arbitrai pasirenka šalių susitarimu.

eurųpos tarpininkų sąrašas