Armėnijos pasienio makleriai, Kaip per karantiną pasikeitė jūsų kūno formos?


Так почему… чего же он так долго ждал. - Потому что «ТРАНСТЕКСТ» никак не мог вскрыть этот файл.

Šalys suteikia viena kitai didžiausio palankumo režimą visose srityse dėl: - muitų ir mokesčių, taikomų importui ir eksportui, įskaitant tokių muitų ir mokesčių rinkimo būdą, - nuostatų, susijusių su muitinės formalumų atlikimų, tranzitu, sandėliavimu ir perkrovimu, - mokesčių ir kitų bet kokios rūšies vidaus rinkliavų, tiesiogiai ar netiesiogiai taikomų importuotoms prekėms, - mokėjimo būdų ir tokių mokėjimų pervedimo, - taisyklių, susijusių su prekių pardavimu, pirkimu, vežimu, platinimu ir naudojimu vidaus rinkoje.

Šio straipsnio 1 dalis netaikoma: a pranašumams, teikiamiems siekiant sukurti muitų sąjungą ar laisvosios prekybos erdvę arba sukūrus tokią sąjungą ar erdvę; b pranašumams, teikiamiems konkrečioms šalims pagal PPO taisykles ir kitus tarptautinius susitarimus besivystančių šalių labui; c pranašumams, teikiamiems kaimyninėms šalims siekiant palengvinti pasienio judėjimą. Šalys sutaria, kad tranzito laisvės principas yra esminė sąlyga šio Armėnijos pasienio makleriai tikslams pasiekti.

Dėl to kiekviena Šalis užtikrina neribotą tranzitą per savo teritoriją prekėms, kurių kilmės armėnijos pasienio makleriai arba kurių paskirties vieta yra kitos Šalies muitų teritorija.

Įsigaliojo reikalavimas dėvėti veido kaukes, vakare bus apribotas judėjimas

Šiame straipsnyje nustatytos taisyklės neprieštarauja jokioms kitoms specialioms taisyklėms, susijusioms su konkrečiais sektoriais, pirmiausia transporto, ar Šalių sutartais produktais.

Atsižvelgiama į sąlygas, kuriomis atitinkama Šalis yra priėmusi iš tokios konvencijos kylančius įsipareigojimus. Armėnijos Respublikos kilmės prekės importuojamos į Bendriją be kiekybinių apribojimų, nepažeidžiant šio Susitarimo 14, 17 ir 18 straipsnių nuostatų. Bendrijos kilmės prekės importuojamos į Armėnijos Respubliką be jokių kiekybinių apribojimų ir lygiaverčio poveikio priemonių.

Jei koks nors produktas yra importuojamas į vienos iš Susitariančiųjų Šalių teritoriją tokiais padidintais kiekiais arba tokiomis sąlygomis, kad daro arba gali padaryti žalą panašių ar tiesiogiai konkuruojančių produktų vidaus gamintojams, Bendrija arba Armėnijos Respublika, kuri iš jų suinteresuota, gali imtis atitinkamų priemonių laikydamasi toliau nurodytų procedūrų ir prekybos sistemos. Prieš imdamasi kokių nors priemonių arba atvejais, kuriems taikoma armėnijos pasienio makleriai straipsnio 4 dalis, kuo greičiau po to atitinkamai Bendrija arba Armėnijos Respublika Bendradarbiavimo tarybai pateikia visą svarbią informaciją, siekiant rasti abiem Šalims priimtiną sprendimą, kaip numatyta XI antraštinėje dalyje.

Jei po šių konsultacijų Šalys per 30 dienų nuo perdavimo Bendradarbiavimo tarybai nepasiekia susitarimo dėl veiksmų šiai situacijai išvengti, konsultacijų prašiusi Šalis gali apriboti atitinkamų produktų importą arba taikyti kitas atitinkamas priemones tokiu mastu ir tokį laikotarpį, kokių reikia, kad žala nebūtų padaryta arba ji būtų atitaisyta arba kitoms tinkamoms priemonėms priimti.

Kritinėmis aplinkybėmis, kai delsimas padarytų nepataisomą žalą, Šalys gali imtis priemonių iki konsultacijų, jeigu konsultacijos surengiamos tuojau po to, kai tokių veiksmų buvo imtasi. Pasirinkdamos priemones pagal šį straipsnį, Šalys pirmenybę teikia toms, kurios mažiausiai trikdo šio Susitarimo tikslų siekimą. Bendradarbiavimo taryba gali teikti Šalims rekomendacijas dėl tokios plėtotės, kurios prireikus gali būti priimtos ir įgyvendintos Šalių susitarimu, laikantis jų atitinkamų procedūrų.

Tačiau tokie uždraudimai ir apribojimai neturi būti šališko diskriminavimo ar Šalių tarpusavio prekybos paslėpto ribojimo priemonė.

Kaip tapti BNS vartotoju?

Prekybą šiais gaminiais reglamentuoja atskiras susitarimas, parafuotas m. Prekybą produktais, kuriems taikoma Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartis, reglamentuoja šios antraštinės dalies nuostatos, išskyrus 12 straipsnį. Įsteigiama grupė pasiteirauti anglių ir plieno klausimais, kurią sudaro Bendrijos ir Armėnijos Respublikos atstovai.

Grupė pasiteirauti reguliariai keičiasi informacija visais Šalim rūpimais klausimais dėl anglių ir plieno.

nauja strategija 60 sekundžių dvinarės galimybės iš puodžiaus

Prireikus prekybai branduolinėmis medžiagomis taikomos konkretaus Europos atominės energijos bendrijos ir Armėnijos Respublikos susitarimo nuostatos. Atsižvelgdamos į kiekvienoje valstybėje narėje taikomus įstatymus, sąlygas ir tvarką, Bendrija ir jos valstybės narės užtikrina, kad režimas, taikomas Armėnijos piliečiams, teisėtai samdomiems kurios nors valstybės narės teritorijoje, nediskriminuotų jų dėl pilietybės, lyginant su savo piliečiais, darbo sąlygų, atlyginimo ar atleidimo iš darbo atžvilgiu.

Atsižvelgdama į savo įstatymus, sąlygas ir tvarką, Armėnijos Respublika deda pastangas užtikrinti, kad režimas, taikomas bet kurios valstybės narės piliečiams, teisėtai samdomiems Armėnijos Respublikos teritorijoje, nediskriminuotų jų dėl pilietybės, lyginant su savo piliečiais, darbo sąlygų, atlyginimo ar atleidimo iš darbo atžvilgiu.

Bendrija ir jos valstybės narės Armėnijos bendrovių, kaip apibrėžta 25 straipsnio d punkte, steigimui taiko ne mažiau palankų režimą nei tas, kuris taikomas armėnijos pasienio makleriai kuriai trečiajai šaliai. Nepažeisdamos IV priede išvardytų išlygų, Bendrija ir jos valstybės narės taiko jų teritorijoje įsisteigusių Armėnijos bendrovių dukterinių bendrovių veiklai ne mažiau palankų režimą nei bet kurios Bendrijos bendrovės veiklai.

armėnijos pasienio makleriai draudžiamo pasirinkimo būdas

Bendrija ir jos valstybės narės jų teritorijoje įsisteigusių Armėnijos bendrovių filialų veiklai taiko ne mažiau palankų režimą nei tas, kuris taikomas bet kurios trečiosios šalies bendrovėms. Armėnijos Respublika 25 straipsnio d dalyje apibrėžtų Bendrijos bendrovių steigimui taiko ne mažiau palankų režimą nei tas, kuris taikomas Armėnijos bendrovėms arba bet kurios trečiosios šalies bendrovėms, atsižvelgiant į tai, kuris režimas palankesnis, o jos teritorijoje įsisteigusioms Bendrijos bendrovių dukterinių bendrovių ir filialų veiklai taiko ne mažiau palankų režimą nei tas, kuris taikomas jos pačios bendrovėms arba filialams arba bet kurios trečiosios šalies bendrovėms arba filialams, atsižvelgiant į tai, kuris režimas palankesnis.

Nepažeidžiant 97 straipsnio nuostatų, 23 straipsnio nuostatos netaikomos oro transportui, vidaus vandenų transportui ir jūrų transportui. Tačiau toliau nurodytoms veiklos rūšims, kurių imasi laivybos agentūros teikdamos tarptautines jūrų paslaugas, įskaitant mišraus transporto operacijas, susijusias su kelionės jūra etapu, kiekviena Šalis, laikydamasi kiekvienoje Šalyje taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų, leidžia kitos Šalies bendrovėms komercine prasme būti savo teritorijoje dukterinių bendrovių ar filialų forma, taikydama įsisteigimo ir veiklos sąlygas, kurios yra armėnijos pasienio makleriai mažiau palankios negu tos, kurios taikomos jos pačios bendrovėms arba kurios nors trečiosios šalies bendrovių dukterinėms bendrovėms ar filialams, atsižvelgiant į tai, kurios iš jų yra palankesnės.

Tačiau jei bendrovė, įsteigta atitinkamai pagal armėnijos pasienio makleriai narės arba Armėnijos pasienio makleriai Respublikos įstatymus, turi tik savo registruotą buveinę atitinkamai Bendrijos arba Armėnijos Respublikos teritorijoje, ta bendrovė laikoma atitinkamai Bendrijos arba Armėnijos Respublikos bendrove, jei jos veikla turi realų ir nenutrūkstamą ryšį atitinkamai su vienos iš valstybių narių arba Armėnijos Respublikos ekonomika.

Tarptautinio jūrų transporto atveju, įskaitant mišraus transporto operacijas, susijusias su kelionės jūra armėnijos pasienio makleriai, valstybių narių arba Armėnijos Respublikos nacionaliniai subjektai, įsisteigę atitinkamai už Bendrijos arba Armėnijos Respublikos ribų, bei už Bendrijos arba Armėnijos Respublikos ribų įsteigtos laivybos bendrovės, kurias kontroliuoja atitinkamai valstybės narės arba Armėnijos Respublikos nacionaliniai subjektai, taip pat patenka į šio skyriaus ir III skyriaus nuostatų taikymo sritį, jei jų laivai yra įregistruoti atitinkamai toje valstybėje narėje arba Armėnijos Respublikos pagal atitinkamus jų teisės aktus.

Nepaisant bet kurių kitų šio Susitarimo nuostatų, jokiai Šaliai nedraudžiama taikyti riziką ribojančias priemones, įskaitant priemones, skirtas investuotojams, indėlininkams, draudėjams ar asmenims, kuriems finansinės paslaugos teikėjas yra įsipareigojęs kaip patikėtinis, apsaugoti arba finansų sistemos vientisumui ir stabilumui užtikrinti. Jeigu tokios priemonės prieštarauja šio Susitarimo nuostatoms, jos nenaudojamos kaip būdas išvengti kurios nors Šalies įsipareigojimų pagal šį Susitarimą.

L. Linkevičius: Lenkija leis naudotis Varšuva jungiamiesiems skrydžiams

Jokia šio Susitarimo nuostata negali būti aiškinama kaip reikalavimas, kad kuri nors Šalis atskleistų su individualių klientų reikalais ir sąskaitomis susijusią informaciją arba bet kokią konfidencialią ar viešųjų subjektų turimą patentinę informaciją.

Šiame Susitarime finansinės paslaugos — tai III priede apibūdinta veikla. Nepaisant šios antraštinės armėnijos pasienio makleriai I skyriaus nuostatų, Bendrijos arba Armėnijos bendrovė, įsisteigusi atitinkamai Armėnijos Armėnijos pasienio makleriai arba Bendrijos teritorijoje, turi teisę samdyti arba kad jos dukterinės bendrovės arba filialai, laikydamiesi priimančiojoje įsisteigimo šalyje galiojančių įstatymų, samdytų atitinkamai Armėnijos Respublikos ir Bendrijos teritorijoje darbuotojus, kurie yra atitinkamai valstybių narių ir Armėnijos Respublikos piliečiai, jei tokie darbuotojai priklauso pagrindiniam personalui, kaip apibrėžta 2 dalyje, ir jei juos išimtinai samdo bendrovės arba filialai.

  • TIKSLINĖS GRUPĖS: JŲ SĄRAŠAS IR VALDYMO PRINCIPAI | E. pilietis
  • Вчера он чуть не умер, а сегодня жив, здоров и полон сил.

  • КОД ОШИБКИ 22 Сьюзан вздохнула с облегчением.

  • Dvejetainiai almatijos variantai
  • Он глубоко вздохнул.

  • В них использовалось разное топливо - разные элементы.

  • Kaip galima užsidirbti 1000 eurų internete
  • Prekybos centų sąskaitos

Leidimai gyventi ir dirbti tokiems darbuotojams išduodami tik tokio darbo laikotarpiui. Vertinant tokias žinias, be tokių žinių specifikos, susijusios su steiginiu, gali būti atsižvelgiama į aukšto lygio kvalifikaciją, siejamą su darbo ar verslo pobūdžiu, reikalaujančiu specifinių techninių žinių, įskaitant priklausymą akredituotai profesinei organizacijai; c "Bendrovės viduje perkeltas darbuotojas" apibrėžiamas kaip fizinis asmuo, dirbantis organizacijoje Šalies teritorijoje ir laikinai perkeliamas vykdant ekonominę veiklą kitos Šalies teritorijoje; atitinkama organizacija turi turėti pagrindinę verslo buveinę Šalies teritorijoje, o perkėlimas turi būti į tos organizacijos steiginį filialą, dukterinę įmonę veiksmingai armėnijos pasienio makleriai panašių rūšių ekonominę veiklą kitos Šalies teritorijoje.

Šalys dės visas pastangas, kad išvengtų priemonių ar veiksmų, labiau sugriežtinančių viena kitos bendrovių įsisteigimo ir veiklos kaip užsidirbti pinigų be negu ta padėtis, kuris buvo dieną prieš pasirašant Susitarimą.

Šio straipsnio nuostatos nepažeidžia 37 straipsnio nuostatų: tuos atvejus, kuriems taikomas 37 straipsnis, reglamentuoja tik jo nuostatos ir negali reglamentuoti jokios kitos nuostatos. Armėnijos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi partnerystės ir bendradarbiavimo principu bei atsižvelgdama į 43 straipsnio nuostatas, informuoja Bendriją apie armėnijos pasienio makleriai ketinimus pateikti svarstyti naujus įstatymus arba priimti naujus teisės aktus, kurie galėtų labiau apriboti Bendrijos bendrovių dukterinių įmonių ir filialų steigimą ir veiklą Armėnijos Respublikoje, palyginti su padėtimi, armėnijos pasienio makleriai buvo dieną prieš pasirašant šį Susitarimą.

Bendrija gali kreiptis į Armėnijos Respubliką su prašymu pateikti tų įstatymų ar kitų teisės aktų projektus ir pradėti konsultacijas dėl tų projektų. Jeigu Armėnijos Respublikos priimti nauji įstatymai ar kiti teisės aktai labiau riboja Bendrijos bendrovių dukterinių įmonių ir filialų, įsikūrusių Armėnijos Respublikoje, veiklą, palyginti su padėtimi Susitarimo pasirašymo dieną, tie atitinkami įstatymai ar kiti teisės aktai trejus metus po atitinkamo akto įsigaliojimo netaikomi toms dukterinėms įmonėms ir filialams, kurie to akto įsigaliojimo metu jau buvo įsisteigę Armėnijos Respublikoje.

Pagal šio skyriaus nuostatas, atsižvelgdamos į Šalių paslaugų sektorių plėtrą, Šalys įsipareigoja imtis būtinų priemonių siekiant palaipsniui leisti teikti paslaugas, kurias teikia Bendrijos ar Armėnijos bendrovės, įsisteigusios kitoje Šalyje nei asmenys, kuriems tos paslaugos skirtos.

Bendradarbiavimo taryba teikia rekomendacijas dėl šio straipsnio 1 dalies įgyvendinimo. Šalys įsipareigoja veiksmingai taikyti neribojamo dalyvavimo tarptautinėje jūrų rinkoje ir eisme komerciniais pagrindais principą: a pirmesnė nuostata nepažeidžia teisių ir prievolių, kylančių iš Jungtinių Tautų Konvencijos dėl linijinių laivų savininkų asociacijų elgesio kodekso, kiek jis taikytinas vienai ar kitai šio Susitarimo Šaliai.

užsidirbti pinigų šiltnamyje prekyba iphone

Asociacijoms nepriklausančios laivybos linijos yra laisvos veikti konkuruojant su asociacija, jei jos laikosi sąžiningos konkurencijos komerciniu pagrindu principo; b Šalys patvirtina, kad jos pripažįsta laisvos konkurencijos aplinką kaip esminį biriųjų ir skystųjų krovinių vežimo verslo požymį.

Taikydamos šio straipsnio 1 dalies principus Šalys: a nuo šio Susitarimo įsigaliojimo netaiko jokių bet kurios valstybės narės ir buvusios Tarybų Sąjungos dvišalių susitarimų nuostatų dėl krovinių dalijimosi; b neįtraukia krovinių dalijimosi nuostatų į būsimus dvišalius susitarimus su trečiosiomis šalimis, išskyrus tomis išimtinėmis aplinkybėmis, kai priešingu atveju vienos ar kitos šio Susitarimo Šalies linijinių laivų kompanijos neturėtų veiksmingos galimybės netrikdomai dirbti maršrutais į atitinkamą trečiąją šalį ir atgal; c uždraudžia susitarimus dėl krovinių dalijimosi būsimuose dvišaliuose susitarimuose dėl prekybos biriaisiais ir skystaisiais kroviniais; d įsigaliojus šiam Susitarimui, panaikina visas vienašales priemones, administracines, technines ir kitas kliūtis, galinčias turėti ribojantį ar diskriminuojantį poveikį laisvam tarptautinio jūrų transporto paslaugų teikimui.

Kiekviena Šalis, inter alia, suteikia kitos Šalies piliečių ar bendrovių naudojamiems laivams ne mažiau palankų režimą negu tas, kurį Šalis taiko savo laivams dėl įplaukimo į užsienio laivams atvirus uostus, naudojimosi tų uostų infrastruktūra ir pagalbinėmis laivybos paslaugomis, taip pat dėl mokesčių ir rinkliavų, muitinio tikrinimo ir stovėjimo armėnijos pasienio makleriai bei priemonių kroviniams pakrauti ir iškrauti.

Tarptautinio jūrų transporto paslaugas teikiantys Bendrijos piliečiai ir bendrovės gali laisvai teikti tarptautines jūrų-upių laivybos paslaugas Armėnijos Respublikos vidaus vandenyse ir atvirkščiai. Šios antraštinės dalies nuostatos taikomos atsižvelgiant į apribojimus, pateisinamus viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos sumetimais.

armėnijos pasienio makleriai kaip gauti bitcoin adresą webmoney

Jos netaikomos veiklai, kuri kurios nors Armėnijos pasienio makleriai teritorijoje, kad ir retais atvejais, yra susijusi su oficialių įgaliojimų vykdymu. Pirmesnė nuostata nekliudo taikyti 34 straipsnio. Didžiausio palankumo režimas, suteikiamas pagal šios antraštinės dalies nuostatas, netaikomas mokesčių lengvatoms, kurias Šalys taiko arba ateityje taikys remiantis dvigubo apmokestinimo išvengimo susitarimais ar kitais susitarimais mokesčių klausimais.

Jokia šios antraštinės dalies nuostata negali būti aiškinama kaip neleidžianti Šalims imtis ar vykdyti kokios nors priemonės, kuria siekiama užkirsti kelią mokesčių vengimui remiantis susitarimų dvigubam apmokestinimui išvengti ir kitų susitarimų mokesčių klausimais arba vidaus fiskalinių teisės aktų nuostatomis.

Jokia šios antraštinės dalies nuostata negali būti aiškinama kaip neleidžianti valstybėms narėms arba Armėnijos Respublikai taikant atitinkamas fiskalinių teisės aktų nuostatas daryti skirtumą tarp mokesčių mokėtojų, kurių padėtis nėra vienoda, ypač dėl gyvenamosios vietos.

EUR-Lex - A(01) - LT

Šalys įsipareigoja leisti laisvai konvertuojama valiuta bet kokius einamuosius mokėjimus tarp Bendrijos ir Armėnijos Respublikos nuolatinių gyventojų, susijusius su prekių, paslaugų ar asmenų judėjimu, daromus pagal šio Susitarimo nuostatas.

Dėl sandorių, susijusių armėnijos pasienio makleriai mokėjimų balanso kapitalo sąskaita, nuo šio Susitarimo įsigaliojimo užtikrinamas laisvas kapitalo judėjimas, susijęs su tiesioginėmis investicijomis į bendroves, kurios yra įsteigtos pagal priimančios šalies įstatymus, ir investicijomis, kurios atliekamos pagal II skyriaus nuostatas, taip pat armėnijos pasienio makleriai šių investicijų likvidavimu ar repatrijavimu ir bet kokiu iš to gautu pelnu. Nepažeidžiant šio straipsnio 2 ar 5 dalies, nuo šio Susitarimo įsigaliojimo neįvedami jokie nauji užsienio valiutos apribojimai kapitalo judėjimo ir su tuo susijusių einamųjų mokėjimų tarp Bendrijos ir Armėnijos Respublikos nuolatinių gyventojų atžvilgiu, o esama tvarka nesugriežtinama.

Šalys konsultuojasi viena su kita, kad palengvintų kapitalo rūšių, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytas kapitalo rūšis, judėjimą tarp Bendrijos ir Armėnijos Respublikos ir taip skatintų siekti šio Susitarimo tikslų.

Remiantis šio straipsnio nuostatomis, kol Armėnijos valiuta taps visiškai konvertuojama, kaip apibrėžta su Tarptautinių valiutos pirkti bitcoin kursą TVF sudaryto susitarimo VIII straipsnyje, Armėnijos Respublika ypatingomis aplinkybėmis gali taikyti valiutos keitimo apribojimus, susijusius su trumpalaikių ir vidutinės trukmės finansinių kreditų suteikimu ar ėmimu, tokiu mastu, kokiu tokie kreditų suteikimo ar ėmimo apribojimai yra taikomi Armėnijos Respublikai ir leidžiami pagal TVF Armėnijos Respublikai nustatytą statusą.

Armėnijos Koks yra darbuotojo pasirinkimas taiko šiuos apribojimus, laikydamasi nediskriminavimo principo. Jie taikomi taip, kad kuo mažiausiai armėnijos pasienio makleriai šiam Susitarimui.

Armėnijos Respublika nedelsdama praneša Bendradarbiavimo tarybai apie tokių priemonių taikymą ir apie bet kuriuos jų pakeitimus.

už ką žmonės uždirba pinigus internete realios galimybės monte carlo metodas

Nepažeidžiant šio straipsnio 1 ir 2 dalių, jeigu susiklosčius ypatingoms aplinkybėms kapitalo judėjimas tarp Bendrijos ir Armėnijos Respublikos sukelia arba grasina sukelti rimtų sunkumų, vykdant valiutų keitimo kursų politiką ar pinigų politiką Bendrijoje ar Armėnijos Respublikoje, atitinkamai Bendrija ir Armėnijos Respublika kapitalo judėjimo tarp Bendrijos ir Armėnijos Respublikos atžvilgiu gali imtis apsaugos priemonių daugiausiai šešių mėnesių laikotarpiui, jei tokios priemonės yra tikrai būtinos.

Pagal šio straipsnio ir II priedo nuostatas Armėnijos Respublika ir toliau gerina intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės armėnijos pasienio makleriai apsaugą, kad iki penktųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo pabaigos apsaugos lygis armėnijos pasienio makleriai lygį, armėnijos pasienio makleriai į Bendrijos apsaugos lygį, įskaitant veiksmingas tokių teisių užtikrinimo priemones. Iki penktųjų metų po Susitarimo įsigaliojimo pabaigos Armėnijos Respublika prisijungia prie daugiašalių konvencijų dėl intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių, kurios nurodytos II priedo 1 punkte ir prie kurių yra prisijungusios valstybės narės arba kurias valstybės narės taiko de facto pagal atitinkamas tų konvencijų nuostatas.

Šalys pripažįsta, kad esamų ir būsimų Armėnijos Respublikos teisės aktų derinimas su Bendrijos teisės aktais yra svarbi Armėnijos Respublikos ir Bendrijos ekonominių ryšių stiprinimo sąlyga.

Armėnijos Respublika stengiasi užtikrinti, kad jos teisės aktai palaipsniui taptų suderinami su Bendrijos teisės aktais. Įstatymų derinimas pirmiausia apima šias sritis: muitų teisę, bendrovių teisę, bankų teisę, bendrovių sąskaitas ir mokesčius, intelektinę nuosavybę, darbuotojų apsaugą darbo vietoje, finansines paslaugas, konkurencijos taisykles, viešuosius pirkimus, žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos ir armėnijos pasienio makleriai apsaugą, aplinką, vartotojų apsaugą, netiesioginį apmokestinimą, technines taisykles ir standartus, branduolinės energetikos įstatymus ir kitus teisės aktus ir transportą.

21999A0909(01)

Bendrija teikia Armėnijos Respublikai techninę pagalbą šioms priemonėms įgyvendinti; jos gali apimti, inter alia: - ekspertų mainus, - išankstinės informacijos, pirmiausia apie atitinkamus teisės aktus, teikimą, - seminarų organizavimą, - profesinio rengimo veiklą, - pagalbą verčiant atitinkamų sričių Bendrijos teisės aktus. Šalys susitaria apsvarstyti būdus, kaip suderintai taikyti jų atitinkamus konkurencijos įstatymus tais atvejais, kai daroma įtaka jų tarpusavio prekybai. Bendrija ir Armėnijos Respublika nustato ekonominį bendradarbiavimą, kurio tikslas yra padėti Armėnijos Respublikos ekonomikos reformos procesui, pagyvinti ekonomiką ir paskatinti tvarią Armėnijos Respublikos plėtrą.

Saugoti mus nuo nusikalstamumo ir agresijos — pagrindiniai uždaviniai, bet, kaip suvokiame dabar, sveikatos apsauga taip pat yra viena iš šių sričių.

Toks bendradarbiavimas stiprina esamus ekonominius ryšius abiejų Šalių armėnijos pasienio makleriai. Šalių politikos kryptys ir kitos priemonės bus skirtos skatinti Armėnijos Respublikos ekonomines bei socialines reformas ir ekonomikos bei prekybos sistemų pertvarkymą ir derinamos prie tvarios ir darnios socialinės plėtros reikalavimų; jos taip pat turėtų apimti aplinkosaugos reikalavimus.

L. Linkevičius: Lenkija leis naudotis Varšuva jungiamiesiems skrydžiams | eglutemazeikiai.lt

Tuo tikslu bendradarbiaujant daugiausia dėmesio skiriama, pirmiausia dvejetainiai variantai teisingi arba ir socialinei plėtrai, žmogiškųjų išteklių plėtrai, įmonių rėmimui įskaitant privatizavimą, investicijų skatinimą ir apsaugą, mažas ir vidutines įmoneskasybai ir žaliavoms, mokslui ir technologijoms, žemės armėnijos pasienio makleriai ir maisto produktams, energetikai, transportui, turizmui, telekomunikacijoms, finansinėms paslaugoms, kovai su pinigų plovimu, prekybai, muitinei, bendradarbiavimui statistikos srityje, informacijai ir susisiekimui, aplinkos apsaugai ir regioniniam bendradarbiavimui.

Ypač daug dėmesio skiriama priemonėms, galinčioms paskatinti Užkaukazės regiono nepriklausomų valstybių tarpusavio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su kitomis kaimyninėmis šalimis, kuris prisidėtų prie darnios regiono plėtros.

Prireikus Bendrija gali teikti techninę pagalbą ekonominiam bendradarbiavimui ir kitoms šiame Susitarime numatytoms bendradarbiavimo formoms, atsižvelgdama į atitinkamą Armėnijos pasienio makleriai Tarybos reglamentą, taikytiną techninei pagalbai nepriklausomose valstybėse, į prioritetus, dėl kurių buvo susitarta orientacinėje programoje dėl Bendrijos techninės pagalbos Armėnijos Respublikai, ir į nustatytas koordinavimo ir įgyvendinimo procedūras.

Toks bendradarbiavimas apima konkrečius klausimus, tiesiogiai susijusius su prekybos palengvinimu, įskaitant: - prekybos politikos formavimą ir su prekyba susijusius klausimus, įskaitant mokėjimus, ir kliringo mechanizmus, - atitinkamų teisės aktų projektus, - tolesnę pagalbą rengiantis galimam Armėnijos Respublikos prisijungimui prie PPO.

TIKSLINĖS GRUPĖS: JŲ SĄRAŠAS IR BENDRADARBIAVIMO PRINCIPAI

Bendradarbiavimu pirmiausia siekiama skatinti: - abiejų šalių ūkio subjektų verslo ryšių plėtrą, - Bendrijos dalyvavimą Armėnijos Respublikai restruktūrizuojant jos pramonę ir pritraukiant į ją investicijas, - valdymo tobulinimą, - atitinkamų komercijos taisyklių ir praktikos kūrimą, - aplinkos apsaugą. Šio straipsnio nuostatos neturi įtakos įmonėms skirtų Bendrijos konkurencijos taisyklių taikymo užtikrinimui.

Atsižvelgiant į Bendrijos ir valstybių narių atitinkamas galias ir kompetenciją, bendradarbiaujant siekiama kurti privačioms vidaus ir užsienio investicijoms palankų klimatą, ypač gerinant investicijų apsaugos, kapitalo perkėlimo sąlygas ir keitimąsi informacija apie palankias investavimo galimybes.

kiek uždirba sąskaitos vartai

Šio bendradarbiavimo konkretūs tikslai yra šie: - jei reikia, valstybių narių ir Armėnijos Respublikos susitarimų dėl investicijų skatinimo ir apsaugos sudarymas, - jei reikia, valstybių narių ir Armėnijos Respublikos susitarimų dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo sudarymas, - palankių sąlygų užsienio investicijoms į Armėnijos ekonomiką pritraukti sudarymas, - stabilios ir tinkamos verslo teisės ir sąlygų sudarymas, taip pat keitimasis informacija apie įstatymus, kitus teisės aktus ir administracinę praktiką investicijų srityje, - keitimasis informacija apie palankias investavimo galimybes, inter alia, per prekybos muges, parodas, prekybos savaites ir kitus renginius.

Šalių bendradarbiavimas skatina tarptautiniu mastu pripažintų kriterijų, principų ir gairių taikymą kokybės srityje.

Naujienų srautas

Tai sudarys geresnes sąlygas abipusiam pripažinimui atitikties įvertinimo srityje bei pagerins Armėnijos produktų kokybę. Tuo tikslu Šalys siekia bendradarbiauti techninės pagalbos projektuose, kurie: - skatina tinkamą bendradarbiavimą su organizacijomis ir institucijomis, kurios specializuojasi šiose srityse, - skatina naudoti Bendrijos techninius reglamentus ir taikyti Europos standartus bei atitikties įvertinimo procedūras, - leidžia dalintis patirtimi ir techninio pobūdžio informacija kokybės valdymo srityje.

Šalys siekia didinti investicijas ir prekybą kasybos ir žaliavų srityje. Pirmiausia bendradarbiaujama šiose srityse: - keitimasis informacija apie perspektyvas kasybos ir spalvotųjų metalų sektoriuose, - bendradarbiavimui būtinos teisinės sistemos kūrimas, - prekybos klausimai, - aplinkosaugos teisės aktų priėmimas ir įgyvendinimas, - profesinis rengimas, 51 straipsnis Bendradarbiavimas mokslo ir technologijų srityje 1.

Šalys skatina bendradarbiavimą civilinių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros RTD srityje remiantis abipuse nauda ir atsižvelgiant į turimus išteklius, atitinkamas galimybes dalyvauti savo atitinkamose programose bei atitinkamus intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių IPR apsaugos lygius. Bendradarbiavimas armėnijos pasienio makleriai ir technologijų srityje apima: - keitimąsi moksline ir technine informacija, - bendrą RTD veiklą, - profesinio rengimo ir mobilumo programas mokslininkams, tyrinėtojams ir technikams, abiejose pusėse dalyvaujantiems RTD.

Šalys abipusio sutarimo pagrindu gali bendradarbiauti mokslo ir technologijų srityje kitais armėnijos pasienio makleriai.